Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.Mnông:Chính phủ Nhật Bản mhe an do\ng rnoh ntuh kơl wa\ng sa bơi tât 230 rmen đôlar Mỹ gay ma njêng nău nsan an n’gâng kan wa\ng sa dôl geh mbrơi tay. Rnoh kơl nău wa\ng sa rơh aơ mbra rgum ntrôl nău do\ng ndơ bâh nu^h [on lan tâm ban kơt ntuh kơl ta ndơ do\ng ntung trong tâm rdâng đah mih sial, nău tât trôk nar.Thủ tướng Abe lah na nê| rnoh ntuh kơl aơ mbra ndâk nsơm ăp nău tât khuch an n’gâng kan wa\ng sa. Hun hao bâh n’gâng kan wa\ng sa Nhật Bản dôl tâm rdâng đah âk nău ntul rlong yor nău mbrơi tay bâh n’gâng kan wa\ng sa Trung Quốc, nu^h do\ng ndơ tâm dak huch yor nău n’hao so\k soăy n’hanh uh ah ta Trung Đông.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng