Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

VOV4.M’nông: Ôi 20/1, ta Hà Nội, Công an nkual [on têh Hà Nội [ư tâm nchră an [ư nău kan n’hanh luh t^ng [ư trong mât rnă njrăng đăp mpăn Đại hội đại biểu lam dak tâl 13 bah Đảng. Ta rnôk tâm nchră, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Groi Giám đốc Công an Hà Nội ho\ mbơh trong nchrăp mât njrăng Đại hội Đảng tâl XIII bah Công an nkual [on têh Hà Nội. Rlău ma ăp đơn vị râng na nê| trong nchrăp mât njrăng Đại hội, Công an Hà Nội hôm tâm pă nău kan an le\ rngôch ăp đơn vị n’hao dăng ăp trong nkra mât đăp mpăn rnă njrăng ta nkual, trong mât njrăng n’hanh [ư gu\ kâp njrăng  le\ rngôch rnoh nu^h tâm du bông [ư Đại hội gay rgum, ntop kơl pah kan mât njrăng n’hanh  nkra nău tât. Lah ta rơh luh hăn kan, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Kruanh Tiểu ban rnă njrăng, đăp mpăn Đại hội XIII bah Đảng dăn đă Công an Hà Nội mbơh g^t jru hvi tât le\ rngôch kruanh rđău kan, cán bộ, tahen công an Thủ đô rgum le\ n’hâm suan mât njrăng đăp mpăn ngăn rho\ do\ng, [ư geh nău dơi Đại hội tâl 13 bah Đảng.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương