Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2016

 

            VOV4.M’nông- Sa ơm, tu tơm dak do\ng ăp nar bah rnăk wa Nguyễn Văn Tuấn, ta thôn Trạm Hành 1, xă Trạm Hành, nkual [on têh Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng so\k bah ntu ku\ih. Bôl g^t tu dak aơ geh br^ng dak srat, mô đăp mpăn kloh ueh yơn rnăk wa nsrôih do\ng yor mô hôm geh dak kloh ueh êng tay. Wa Nguyễn Văn Tuấn, an g^t:

{on lan mpôl hên ta aơ du\t u\ch dak. A[aơ tu dak ta aơ geh n’hôl [ô le\ 80% hôm, 10 ntu ri le\ 8 ntu n’hôl [ô. Bah lơ m’hâm [ư gay mkra tu tơm dak kloh ueh aơ ơm ri [on lan dơh oi nar ne\.

Xă Trạm Hành geh 1.200 rnăk, đah rlău 4.000 nu\ih, tâm ne\ rlău 500 rnăk [on lan ta 2 thôn Trạm Hành 1 n’hanh 2 rdâh đang nău mô to\ng dak do\ng yor tu dak mur ta aơ geh ntưp br^ng dak srat hô. Gay mkra nău mô to\ng dak an [on lan, bôk năm aơ, n’gor Lâm Đồng an [ư nău nchrăp pă dak kloh ueh yor Chính phủ Đan Mạch ntop kơl ta 2 thôn aơ.

Wa Nguyễn Văn Châu, Kruanh thôn Trạm Hành 2 an g^t, trong ding dak le\ nthoi jêh tâm ăp rnăk bah 7 khay bah năp, nu\ih [on lan mpo\ng kâp ơm geh dak kloh kloh ueh do\ng yơn tât a[aơ mô ho\ geh dak. [on lan ji nuih, dăn đă ri geh ăp ngih pah kan dơi kan rblang:

Rnôk nglăp trong dak, saơ dak mô ho\ tât ri bu koh lơi. Ngih pah kan dơi kan lah rnôk trong ding dak jêh ri mơ an dak tât.

Tâm rnôk ne\, t^ng wa Nguyễn Văn Thắng, Kruanh UBND xă Trạm Hành, nkual [on têh Đà Lạt, du xă dơi kơp dơn tâm di thôn [on mhe yơn lah mô to\ng dak kloh ueh nău mô tâm di ngăn. Yor nê n’gâng kan [on lan xă, nkual [on têh le\ geh sam [u\t đă Công ty pă dak n’gor Lâm Đồng ơm uănh m^n mkra nău aơ:

Ta lam xă Trạm Hành du\t âk nu\ih [on mô to\ng dak. UBND xă, nkaul [on têh le\ geh sam [u\t đă Công ty pă dak n’gor Lâm Đồng nga\ch geh nău ntru\nh, geh âk trong rgop tâm nchră ơm an mkra, ntop kơl gay nu\ih [on lan geh to\ng dak do\ng n’hang ngêt./.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng