Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.M’nông – Tâm 2 nar (17 n’hanh 17/10), Hội Liên hiệp druh ndăm Việt Nam n’gor Kon Tum [ư Đại hội đại biểu rơh tal 7 năm kan 2019-2024. Râng đại hội geh 240 đại biểu ntoh măt an rlău 98 rbăn nu^h druh ndăm ta lam n’gor.

Uỷ viên BCH mpơl măt Đại hội

 

Đah nuih n’hâm hăn lor, kơl kan bah druh ndăm, năm kan 2014-2019, Hội Liên hiệp druh ndăm Việt Nam n’gor Kon Tum le\ hăn t^ng, na nê| n’hanh [ư t^ng săk rnglăy Nghị quyết Đại hội rơh tal 6. Mât [ư ue\h săk rnglăy dơi geh tâm năm kan bah năp, năm kan mhe 2019-2024, Hội Liên hiệp bu ur Việt Nam n’gor Kon Tum  ntrôl dăng ăp ntrong leo tâm rlong, lơn lah nău nti n’hanh [ư t^ng nău m^n, nău rêh, trong kan Hồ Chí Minh; mbơh [ư săk rnglăy Bôk nău rgop an n’hao nt^m nti, nău m^n, nău rêh, ntop n’hao nău m^n cách mạng an druh ndăm n’gor Kon Tum, lvang 2015-2020. Đại hội đại biểu le\ tâm nchră đă 37 Uỷ viên Ban chấp hành; săch nô A Xay, Groi Bí thư n’gor Đoàn [ư kruanh Hội Liên hiệp Druh ndăm Việt Nam n’gor Kon Tum khoá 7; săch 9 đại biểu na nê| n’hanh 1 đại biểu dự khuyết hăn râng Đại hội đại biểu lam dak Hội Liên hiệp druh ndăm Việt Nam rơh tal 7, năm kan 2019-2024.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng