Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Lak mhe [ư Đại hội đại biểu tâl VIII. Năm kan rlău aơ, pah kan rđău đă, leo t^ng [ư bôk nău kan n’hanh ăp rơh rgo\ jă bah Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Lak geh âk rgâl mhe, săk tam trong leo [ư ntơm bah gưl n’gor tât tâm dâng t^ng kơn dơi n’hao prêh.

Tâm nê, trong leo [ư “Gâp ro\ng neh dak gâp” ăp năm wa\ch rgum rlău 16.500 druh ndăm râng, njêng âk nău nkah ue\h đah ăp nău kan “Njăr trong hăn kơl nu^h”, “U|ch kơl êng khay puh”, “Năm mhe hăn kơl êng”, “Nar prao hăn kơl êng”, “Nar pơh gu\r”…đah nău lah: “Ro\ng dak- blău [ư mhe- u\ch râng êng- lăp rgum- hun hao”, năm kan mhe 2019- 2024, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Lak ntrôl dăng tay trong leo [ư “Gâp ro\ng neh dak gâp”, Bôk nău kan “Ndrel hăn druh ndăm njêng nău kan”, bôk nău kan “Rdâk njêng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nâp dăng”.

T^ng nô Y Lê Pas Tơr- Groi Bí thư Tỉnh Đoàn, nu^h dơi sơch [ư tay Kruanh Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Lak năm kan 2019- 2024, gay t^ng [ư jăp ăp nău u\ch tât kan ho\ ndơ\ luh, nău mât ue\h dơn kan bah t^ng cán bộ hội n’hanh t^ng druh ndăm, mbra dơi mpư n’hao prêh tay:

“Mât ue\h tay nuih n’hâm dơn kan bah t^ng cán bộ hội viên tâm rnglăp, rgum lam hvi dơi le\ rngôch ăp rơh kơn druh ndăm n’hanh ân r[ah g^t nuih n’hâm u\ch ro\ng di bah hội viên druh ndăm ntơm bah nê [ư jăp ue\h nău kan, ăp trong leo [ư gay di đah nău u\ch geh bah druh ndăm, dăch đah nău u\ch geh ngăn ngăn, nkre t^ng [ư jăp nghị quyết đại hội Hội tâl 8 mhe t^ng [ư jăp nghị quyết đại hội đảng bộ ăp gưl lam n’gor”.

Rhơn nău dơi bah Đại hội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Lak ho\ pă an 4 tơm prăk ntơm njêng nău kan an druh ndăm, rnoh khlay 80 rkeh prăk; Công ty Điện lực Dak Lak ntop kơl 1 rmen prăk n’hanh Viễn thông Dak Lak ntop kơl 300 rkeh prăk an ăp nău kan đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h bah druh ndăm tâm năm kan 2019- 2024.

 

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng