Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông – Nthoi tay bôk nău kan pah kan ta Đại hội đại biểu lam dak rơh tal 13 bah Đảng, kêng măng 26/1, ăp đại biểu tâm nchră ta rmôt mpeh ăp Văn kiện đại hội. Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Mpôl Nkual [on têh Hồ Chí Minh nt^m kloh, tâm nău mbơh chính trị, Trung ương le\ ndơ\ ăp nău m^n êng mô knu\ng geh tâm nău n’glôch jêh, rhoăt tay ma lah nău hun hao n’ăp nău m^n lý luận.

Ntu\k đại hội rơh tal 13 bah đảng Cộng sản Việt Nam

 

Dôl uănh ngăn lah mpeh trong kan ndâk njêng Đảng, nău mbơh chính trị le\ nkoch 3 nkô| nău du\t mhe: geh n’ăp ndâk njêng Đảng mpeh chính trị, ndâk njêng Đảng mpeh nău m^n n’hanh ndâk njêng đảng n’ăp mpeh nău rêh. Đại hội tal 13 bah Đảng ntop tay n’hanh uănh m^n tât trong kan cán bộ, uănh trong kan cán bộ lah tơm. Lơn lah, trong kan cán bộ le\ dơi m^n lah “n’gâng tơm bah n’gâng tơm”. Tâm trong kan cán bộ, đại hội rơh aơ nkoch du\t âk nkô| nău, tâm ne\ hăn jru n’hanh rgum an ndâk njêng rmôt cán bộ to\ng ăp nău rêh jêng, nău blău n’hanh nsing nơm, tâm di nău đă bah nău kan dơi jao.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương