Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Nar ntri (25/9) ho\ [ư Đại hội tâm rlong ro\ng dak n’gor Dak Nông tâl IV (2020- 2025). Ăp năm rlău aơ, nơm geh ntrôl dăng trong leo [ư tâm rlong ro\ng dak nkre đah t^ng [ư ăp rnoh tât hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h, nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm bah nu^h [on lan ta n’gor nar lơn ma dơi rgâl geh n’hanh n’hao prêh; rnoh âk rnăk ach o hu\ch 2% let lơ ăp năm, tâm nê rnoh rnăk ach o [on lan rnoi mpôl đê| hu\ch ntơm bah 3% let lơ.

Tât a[aơ lam n’gor geh 22/60 xã di rnoh rdâk njêng [on lan mhe. Đại hội ho\ tâm ban du nuih n’hâm mât ue\h tay ăp nău dơi ho\ geh n’hanh pơk hvi ăp nu^h nt^t leo le\ mpeh săk geh n’hanh rnoh ue\h. Đại hội ho\ đă mpôl ntơh măt, lah 12 nu^h ntoh lư râng Đại hội tâm rlong ro\ng dak lam dak tâl X, nchrăp dơi [ư ta Thủ đô Hà Nội tâm khay 12 tât. Nkhêp geh rnôk dja, dơn nău đă bah Kruanh dak, kruanh rđău kan n’gor Dak Nông ho\ ntăm an Huân Chương Lao động Hạng Nhì n’hanh Ba an 8 nu^h n’hanh 1 mpôl./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương