Pơk uănh mông nar djăt: 19/7/2019

VOV4.Mnông – T^ng kơp uănh, bah bôk năm tât a[aơ, ta lam n’gor Dak Lak le\ geh 563 nău khuch ta trong điện cao áp. Tâm ne\, nkô| nău yor ăp ntil mpa rong, s^m, đe, păk ke, prok, bih…. [ư 173 tơ\, geh rlău 30%. Nu nău aơ nar lơ hao tâm khay mih, rnôk ăp ntil mpa aơ hun hao ngăch, hăn âk ta trong sre điện [ư tâm [oh, khuch ndoh ndơ n’hanh roh điện. wa Bùi Khắc Dũng-Kruanh jrô kan đăp mpăn, Công ty Điện lực Dak lak an g^t, gay n’hu\ch ăp naư khuch yor ăp ntil mpô mpa [ư, nău kan điện mbơh [ư âk trong mkra kơt: pơk lhoi [ah u\k, ntrok cáp kalơ đah put ndơ [ah điện, nglăp ăp môp tôl wa\r n’gâng điện, put ku\p [ah điện ta ăp ntu\k nthoi măy biến áp…

Mbơh [ư ăp trong mkra nking n'gang nău khuch điện yor mpô mpa [ư

 

Nkôp đah ăp n’gor êng, ăp nkual êng ri n’gor Dak lak geh rnoh ăp mpô mpa hao ta trong sre [ư khuch âk ngăn. Gay nking n’gang tâm ăp trạm biến áp n’hanh ăp ndơ ri geh trong mkra s^r ăp trôm gay nking n’gang s^m đê dơi lăp ăp tủ trạm, công tơ điện. gay đêt bih dơi lăp tâm trong điện ri muih koh tơm si dăch rse điện; nkêt ăp trôm bih dơi lăp kơt êp ta jâng n’gâng điện gay mô an bih lăp hao ka lơ n’gâng; [ư ăp u\k ku\p, bôk ntru\p, ăp ndơ, [ư ăp môp tôl gay ăp ntil mpa mô dơi wơr, n’hu\ch geh nău mâp.

Nău kan điện Dak Lak n'hao nău nsing nơm pă điện

 

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng