Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.M’nông Kêng măng nđaơ (17/9), Mpôl pah kan bah Ban kinh tế trung ương yor wa Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng vụ tuch tăm mât rong n’hanh hun hao thôn [on [ư kruanh mpôl kan geh nar pah kan đah UBND n’gor Dak lak mpeh nu nău hun hao tơm cao su ta n’gor. Lam n’gor a[aơ geh nklăp 37.800 ha cao su, tâm ne\ geh rlău 25.700 ha an ndơ, rnoh geh rlău 30.400 tấn. T^ng ntoh măt N’gâng kan tuch tăm mât rong hun hao thôn [on Dak Lak, knu\ng geh 4 doanh nghiệp têh bah n’gor [ư tơm geh kỹ thuật tăm n’hanh công nghệ nkret njêng jêng tăm geh săk rnglăy. Ta rnoh 32 rkeh prăk/1 tấn rtăk kơt a[aơ, ăp doanh nghiệp ns^t rnglăy nklăp 2 rkeh prăk/ 1 tấn, đăp mpăn nău kan n’hanh nău geh an nu\ih pah kan. R[o\ng tât năm 2030, rnoh neh cao su Dak Lak đăp mpăn ta 40.000ha, ndơ geh hao 64.600 tấn. T^ng wa Nguyễn Văn Tiến, Dak Lak an uănh tay dăp rgum lo\ mir lah nsum n’hanh cao su lah êng gay đăp mpăn săk rnglăy mpeh wa\ng sa n’hanh ntu\k ntô gu\ âm.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng