Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2019

          VOV4.Mnông: Đah nău kơl kan n’hanh nsrôih nđơr bâh mom ndăm, ăp nai dak si, mpôl nai dak si mom n’gor Daklak le\ geh âk rơh hăn kơl kan s^t tât ăp [on lan njônh ngai nkual ngai gay ma ua\nh săm ji, pă dak si mô so\k prăk, pă ndơ an nu^h [on lan. Ăp rơh hăn mô dơn an tay nău kahg^t ueh tâm nuih n’hâm [on lan ma lah rơh gay ma ăp nai dak si mom g^t nău kan, geh tay nău tâm ro\ng n’hanh nău dơn kan bâh nu^h nai dak si “nai dak si kơt nu^h me”.

 

Bơi tât 10 năm pah kan ta ngih dak si têh nkuăl Krông Pach, nai dak si Y Môl Ayun, mpôl nai dak si mom nkuăl Krông Pach, n’gor Dak Lak mô hôm dơi kahg^t le\ hăn d^ng âk ntu\k [on lan nkual jêr jo\t gay ma ua\nh săm ji, pă dak si mô so\k prăk an [on lan. Nai dak si Y Môl nkoch, nău kahg^t tay ăp tơ\ hăn ne\ lah nău rêh jêr jo\t bâh [on lan ta ăp ntu\k. khân păng mô geh g^t đah ăp nău săm ji n’hanh mat săm săk soan., nđâp ma rnôk kop ji hô. Yor ne\, lôch ăp tơ\ hăn tâm [on lan nô lơ ma u\ch geh nău tâm rgop săk soan nơm âk lơn gay ma dơi geh kơl ăp nu^h [on lan geh g^t đah nău pah kan ua\nh săm ji. A[aơ, đah nău kruanh mpôl nai dak si mom nkuăl Krông Pach, nai dak si Y Môl dôl geh nău nchrăp pơk hvi nău rgo\ jă ntuh kơl an ăp nău kan yor ntu\k rêh jêng yor ntu\k kan nai dak si mom tâm rgop đah đoàn nkuăl n’hanh n’gor leo [ư.

“ Gâp saơ an lah ăp xã ta nkual njônh ngai r^ ăp ntil ndơ do\ng săm ji, dak si ngêt du\t jêr, geh âk nu^h ji bôl ma khânn păng g^t geh nău ji yơn ât dơm mô nănh hăn khám yor mô geh prăk.ăp tơ\ hăn kơt ne\ prăk do\ng kan mô âk jêng lah dơi kơl đê| dơm, yor ne\ gap nchrăp lah rgo\ jă tay ăp ntu\k kan ua\nh săm ji kan êng bah dih gay ma ndrel tât râng ta ăp bôk nău kan ua\nh săm ji mô so\k prăk ne\, gay ma ndrel kơl tay prăk gay ma [ư bôk nău kan mât kơl săm ji an [on lan geh ueh lơn”.

 

Pah kan đah nău kan kơl an ăp nu^h jêr jo\t bâh mpôl nai dak si mom n’gor Dak Lak bâh ntơm hôm lah sinh viên, nai dak si Lê Thị Minh Nguyệt, ntu\k mât săm oh kon se- oh bê mhe deh, ngih dak si têh nkual Tây Nguyên le\ geh âk rơh hăn kơl săm, nđâp ma ta ntu\k n’har bri Tây Bắc n’hanh tât dak băl Lào n’hanh Campuchia . t^ng nău mbơh bâh nai dak si Nguyệt, bôl ma hôm nha geh âk nău jêr jo\t, pah p^t mô to\ng yơn ta ăp ntu\k mpôl kan tât, nu^h [on lan le\ tât vơt đah nău rhơn rnê, du\t u\ch. Khân păng tât bâh du\t ơm gay ma geh ua\nh săm ji, dơn dak si. Bâh nău tâm mâp,mbơh tơih, yuh n’hanh âk nai dak si êng le\ mbơh rblang an nu^h [on lan g^t mpeh ăp nău ji ma khân păng geh tâm săk, nt^m an khân păng g^t, njrăng săm n’hanh pă dak si an ăp nu^h ji. Bôl ma nău kan jê| yơn kơl an yuh n’hanh ăp nu^h kan ndrel saơ nău khlăy bâh nău kan nơm dôl [ư, bâh ne\ n’hao nău g^t vât n’hanh dơn kan đah nău kan săk nơm.

“Gâp saơ lah [on lan ta ăp nkual njônh ngai, nkual ngai r^ mpeh nău g^t vât mpeh dak si bâh khân păng hôm nha lah du\t âk n’hanh khân păng mô geh dơi hăn ua\nh săm ji. Jêng lah gâp u\ch tât râng ta ne\ gay ma năp lor lah dơi mbơh an khân păng gay ma geh nău g^t vât mpeh săk soan. Tal 2 lah mbra dơi geh ua\nh săm ji n’hanh pă dak si an khân păng n’hanh kơl an du đê| nău mât ua\nh săm ji an khân păng”.

{ư t^ng rơh rgo\ jă “nai dak si mom yor săk soan ntu\k rêh jêng”, tâm ăp năm ba năp, mpôl nai dak si mom n’gor Dak Lak le\ [ư âk ntrong kan tâm pêt tâm kơl, tât ăp [onlan nkual njônh ngai, nkual n’har bri gay ma ua\nh săm ji pă dak si mô so\k prăk n’hanh mbơh nău mât săk soan an nu^h [on lan. Êng tâm năm 2018, lam n’gor le\ [ư geh 40 rơh hăn kan đah nău tât râng bâh bơi tât 1.300 nai dak si n’hanh mpôl mom ndăm, ua\nh săm ji, pă dak si an rlău 15 rbăn nu^h [on lan. Ndrel đah ne\, ăp mpôl kan hôm nha kơl an rbăn nklâm ndơ, học bổng pă an ăp nu^h geh nău rêh jêr jo\t đah le\ rnoh prăk rlău 1rmen n’gul.

Nai dak si Hoàng Ngọc Anh Tuấn, kruanh mpôl nai dak si mom n’gor Daklak an g^t, ăp nău kan bâh ntu\k kan geh du\t âk nai dak si mom tât râng. Do\ng ăp nar rlu du\t pơh, ăp nai dak si mom geh ntêm tay mông nar ndrel đah mpôl kan tât đah ăp [on lan hôm nha jêr jo\t gay ma kơl nu^h [on lan geh g^t dăch lơn đah ăp nău kơl mpeh dak si n’hanh mât chăm săk soan.

“Mpôl nai dak si mom n’gor Daklak tât a[aơ le\ n’hao nău kan [ư tơm hăn lor bôk năp n’hanh le\ rgum geh ăp mpôl nai dak si mom bâh n’gor tơm đah nău nsrôih bâh mom ndăm, u\ch ns^t tay ăp nău khlay mbra dơi [ư an ntu\k rêh jêng tât đah [on lan ta nkual njônh ngai. Mpôl nai dak si mom bâh n’gor mô dơn n’hao nău kan ta n’gor ma mpôl hên le\ geh ăp rơh hăn kan ta ăp dak băl Lào, Campuchia n’hanh ta le\ mpeh Tây Bắc. rlău ma ăp nar pah kan r^ do\ng ăp nar rlu gay ma tât râng s^t đah ntu\k rêh jêng mât chăm săk soan an ăp nu^h”.

Đah săk mom n’hanh nău dơn pah kan, âk nai dak si mom ta Dak Lak le\ nsrôih tât râng ta ăp nău kan tâm kơl yor săk soan ntu\k rêh jêng. Bâh ne\, mô dơn kơl an khân păng geh tay nău tă kan tâm nău kan, kơl an [on lan ta nkual jêr jo\t geh tay nău dơh nơih mât chăm săk soan ma hôm nha ntph rdâk njêng rup kan ueh bâh nu^h nai dak si rêh ueh yor ntu\k rêh jêng.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng