Pơk uănh mông nar djăt: 13/7/2020

VOV4.M’nông – Jêh rnôk năl nu^h ji ndâr ko bôk năp, nău kan dak si Dak Lak le\ [ư du rut ăp trong mkra gay n’hu\ch tât rnoh đêt ngăn nău ntưp rêng bah srê luh tâm [on lan. 169 rnăk bah {on Diêo, xă Bông Krang, nkuăl Lak, ntu\k geh nu^h ji ndâr ko, dôl kan ndrel đah n’gâng kan [on lan n’hanh nău kan dak si nchăng n’gang srê krit klach aơ.

4 mông kêng măng nar 7/7, [on Diêo tăng mbơh nău kan dak si mbơh yuh H’Buôn Jiê, 52 năm deh, geh ji ndâr ko. Nkre, cán bộ dak si [ư puh dak si nkh^t kaman ta jay yuh H’Buôn Jiê n’hanh 12 rnăk kiău ma. Nu^h kan dak si hăn ôp t^ng jay, năl 18 nu^h geh mâp dăch đah nu^h ji, an khân pơng ngêt dak si khánh sinh njrăng n’gang. Nar bah kơi, ăp nu^h dơi so\k m’ham uănh năl ji ndâr ko, le\ rngôch nu^h [on lan tâm [on ngêt khánh sinh njrăng n’gang, n’hanh puh dak si kaman an lam [on.

Nkual nkhah êng le\ dơi [ư ta [on Diêo

Yuh H’Phách Jiê, lah kon bu ur bah nu^h ji H’Buôn Jiê, an g^t, nău pah kan ue\h bah ăp cán bộ dak si kơl kônh wa bah oi rvê, đăp mpăn [ư njrăng n’gang srê t^ng nău nt^m:

“Ăp nu^h kan dak si hăn tât jay nt^m trong rchăng n’gang ji ndâr ko. Săk gâp nơm bah năp đaơ mô ho\ tă g^t, jêh rnôk mê| geh ji, knơm naư kơl bah nai dak si dơi wât răk rao ngih wâl, mpôl hên dơi puh rao”.

Tâm nar ôi nar bah kơi, nklăp 200 kon se ta [on Diêo le\ dơi chuh vaccine njrăng n’gang ji ndâr ko. Nău chuh vaccine le\ dơi mbơh an le\ rngôch tâm [on ăp nar bah năp. Yuh H’Pha Jiê, an g^t, le\ 2 ơ\ kon bah yuh le\ dơi chuh njrăng n’gang t^ng bôk nău kan pơk hvi.

Le\ rngôch nu^h [on lan [on Diêo mbra dơi chuh vaccine

Yơn lah, rnôk tâm [on geh nu^h ji n’hanh dơi nău kan dak si nt^m, yuh le\ ndơ\ kon hăn chuh vaccine nkah tay:

“G^t nu nău ntưp ji kơt ne\ ri ngih wâl an kloh ue\h, răk năp kloh ue\h le\ rngôch tâm jay n’hanh ntu\k ntô gu\ âm, klach ntưp rêng tâm [on bah he. Đah kon se ri gâp nchrăp djăt nău nai dak si gay ndơ\ kon hăn chuh to\ng ăp”.

{on Diêo geh 169 rnăk đah 708 nu^h, le\ rngôch lah nu^h rnoi mpôl đêt. Ndrel đah nău kan dak si njrăng n’gang srê, n’gâng kan [on lan le\ tât ăp jay nkoch trêng n’hao nău wât bah nu^h [on lan mpeh ji ndâr ko, t^ng ăp trong mkra njrăng n’gang srê t^ng nău nt^m. Xă le\ [ư 3 ntu\k kâp njrăng ta ăp ntu\k luh, lăp [on Diêo gay n’hu\ch nău ntưp rêng ji ndâr ko luh tâm [on lan. Wa H’Đối Buốc, Bí thư chi bộ [on Diêo, an g^t:

Băng: “Bí thư chi bộ an nkoch trêng tât kônh wa n’hao nău wât. Bôk năp lah đă kônh wa mô dơi an luh bah dih [on, ngêt dak si, chuh njrăng n’gang to\ng ăp t^ng nău ntru\nh bah nai dak si n’hanh đă kônh wa an mât e[ay kloh ue\h t^ng ăp jay”.

Cán bộ dak si puh dak si kanam an [on Diêo

Mpo\ng, ndrel đah nău lăp ngăcưh bah nău kan dak si n’hanh nău tâm ban nuih n’hâm rchăng n’gang srê bah nu^h [on lan, ji ndâr ko ta [on Diêo, xă Bông Krang, nkuăl Lak, n’gor Dak Lak mbra ơm dơi nkh^t rdêl, nu^h [on lan ntu\k aơ ơm plơ\ tay nău rêh nâm ơm./.

Nu^h nchih: Nam Trang-Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng