Pơk uănh mông nar djăt: 21/2/2019

VOV4.M’nông: Ntơm bah năp têt năm mhe tât rnôk aơ, tâm nkuăl [on têh Buôn ma thuột n’gor Dak Lak ho\ geh 67 nu\ih geh ntôn ntưp srê rtoh luh, ngăn lah tâm kon se tâm dâng 5 năm, N’gâng kan dak si Buôn ma Thuột ho\ [ư puh nkhi\t kman, rep kloh ntu\k ntu, nkoch trêng nti\m mbơh n’hâm soan ân [on lan, nkre kơp uănh ăp kon se ntơm du năm tât 15 năm tâm ăp ntu\k dôl geh srê rtoh luh gay ma chuh vaccine.

Êng tâm thôn 7, xã Cư Êbur, ntu\k geh 49 kon se geh nau ji, Ntu\k kan ngih dak si nkuăl [on têh Buôn ma Thuọt ho\ [ư chuh vacine njrăng rtoh luh-rubella ntop tay ân 600 kon se. Ntu\k kan dak si nkuăl [on têh Buôn ma Thuột dôl ntủ\t dăng nau nkoch mbơh tât đah ăp rnăk vâl mpeh nau njrăng srê lah nsum ndrel njrăng rtoh luh lah êng, nkre kơp ăp nau kan chuh n’gang pơk hvi tâm 21 phường gay [ư ueh nau nchrăp chuh n’gang ân geh nau săk tam ngăn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng