Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.M’nông – Nău mbơh bah nău kan Dak si n’gor Dak Lak, ta n’gor le\ kơp dơn mpôl ji ndul djroh ta xă Cư Kbang, nkuăl Ea Súp, tâm ne\ du hê kon se bah dâng 1 năm deh kh^t. Nu^h kh^t lah mon bu klô rnoi Mông, deh nar 26/3/2020, ta cụm 10, xă Cư Kbang, nkuăl Ea Súp. Uănh nđôi ju\m dăr rnăk wâl ta nkual jay ăch chrai, nău kan dak si Dak Lak kơp dơn tâm 10 nar bah năp geh nklăp 16 nu^h ntưp ji ndul djroh đah nău ji tâm ban kơt nu^h mhe nkoch. Ăp nu^h ntưp ji rgum ta kon se bah dâng 3 năm. Nău kan dak si le\ ntrơm so\k ăch mham njuăl Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên [ư uănh năl; do\ng hoá chất Cloramin B gay mkra ntu\k ntô gu\ âm, tu tơm dak n’hanh jay ăch chrach ta jay nu^h ji n’hanh ăp nkual kiău ma; [ư nkoch mbơh ta ăp rnăk mpeh trong kan rchăng n’gang kop srê.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương