Pơk uănh mông nar djăt: 1/2/2019

            VOV4.Mnông: Lôch rlău 2 khay njrăng săm dơi nău ji sởi, n’gor Dak Lak kơp dơn tay geh 17 nu^h ntưp nău ji aơ. Ăp nu^h ji sởi ntoh ta 4 nkuăl lah Krông Bông, Cư Mgar, Krông Ana n’hanh Lăk, tâm ne\ du\t âk lah ta nkuăl Krông Bông. Rnoh nu^h ntưp nău ji sởi du\t âk bâh 5 tât 30 năm deh. N’gâng kan dak si Dak Lak le\ an gu\ êng ăp nu^h ji. Rao kloh ntu\k ntô gu\ âm ta ăp thôn, [on ntu\k geh nu^h ntưp ji, nkre lah chuh dak si njrăng sởi an ăp nu^h  lah oh kon se bâh 1-5 năm deh n'hanh bu ur tâm năm deh nse ta ăp ntu\k geh nău ji. N’gâng kan dak si ua\nh năl ta rnôk dăch Tết, nău hăn nsong âk jêng mbra geh ntưp nău ji sởi tâm ntu\k rêh jêng hao âk, yor ne\ [on lan an leo oh kon se hăn chuh n’gang, nkre lah mât ua\nh săk soan an ăp oh gay ma ngăch njrăng săm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

           

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng