Pơk uănh mông nar djăt: 16/3/2019

     VOV4.M’nông: Ji kop sâr ta Dak Lak dôl geh âk nu nău jêr rnôk tâm 2 khay bôk năm le\ kơp dơn 120 nu\ih ntưp kop, âk rlău 3 tơ\ nkôp đah rơh aơ năm 2018. Nău hao bah kop ji an saơ, le\ geh nău thơ tha tâm nău njrăng dêr jêh âk năm ji kop sâr roh.

            Gu\ b^ch săm ta khoa Nội, nhih dak si 333, nkuâl Ea Kar, n’gor Dak Lak, nô Đào Văn Hậu, thôn Thanh Sơn, xã Ea Sar, nkuâl Ea Kar, an g^t, nklăp du pơh bah năp nơh nô hăn luh b^ch mir du măng. Tă bah mô năn uănh geh ndjôt mu\ng sat jêng geh măch kăp. Ntơm bah mir s^t ri nô Hậu geh ji kop, gu\ săm êng ta jay bar nar mô bah mơ hăn lăp nhih dak si.

            “Gu\ ta jay gâp geh ji kop lôch nê gâp yur dak si lôch nê mơ so\k dak si ngêt. Nklăp ma du nar bah kơi nê ji tay, yur tay 2 rcho\k đo\ng, gâp klach păng plơ\ ji tay jêng mơ hăn tât nhih dak si 333 dja.

            Dăch kêng nsưng b^ch bah nô Hậu lah Hồ A Sinh, ta thôn Giang Đông, xã Ea đah , nkuâl Krông Năng, dôl lêt rgănh yor nău ji kop sâr. Hồ A Vi, nô Hồ A Sinh an g^t, bar khay bah kơi lôch hăn bri joi long ri he geh ji kop sâr, s^t bah nhih dak si mô ho\ bah, a[aơ hôm plơ\ tay nhih dak si mât chăm oh ji:

            “Đah a[aơ bar khay dơm gâp geh ji kop sâr, rnăk gâp geh nju\n hăn nhih dak si, a[aơ tât rơh oh gâp geh ji kop sâr đo\ng, wa\r jay gâp geh âk nu^h ji kơt nê|.”

            Nkuâl Ea Kar a[aơ lah ntu\k geh rnoh nu^h ji kop sâr du\t âk ta Dak Lak đah 57 nu^h, rgum âk ta 2 xã lah Ea Sar n’hanh Ea Sô đah 40 nu^h ji. T^ng Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thành, kruanh khoa Nội tổng hợp nhih dak 333, ntơm bôk năp bah ji kop sâr dơh w^ đah ji kop ngăn jêng way gu\ săm ta jay, mô saơ bah mơ d^ng nju\n tât nhih dak si săm, tâm rnôk ho\ lăn ji hô:

            “Ntơm bah bôk năm tât a[aơ êng khoa nội mpôl hên dơn săm 25 nu^h ji kop sâr. 25 nu^h dja lăp nhih dak si tâm rnôk ho\ geh kop lăn jru da dê, ăp tơ\ kop tât, uănh năl mham geh ji kop sâr. Mpôl hên săm t^ng di rêng bah Bộ y tế ndơ\ luh. Jêh geh săm ri le\ rngôch nu^h ji saơ nău oi da dê, uănh năl 2 tơ\ saơ bah đah kaman ji kop sâr, mô geh nu^h jêng nău ji lơn ma jru hô tay”.

            T^ng rnoh nchih rgum bah n’gâng kan dak si Dak Lak, tât le\ khay 2 năm aơ, ta n’gor le\ ntoh 120 nu^h ji kop sâr, hao âk bơi 3 tơ\ rđ^l đah ndrel khay dja năm e nơh. Nu^h geh ntưp ji lơn âk ta bu klô, mpôl bu ndăm, dâk ndăm. Aơ lah ăp nu^h way hăn bri, b^ch mir, rsong hăn đah ăp ntu\k geh ntưp ji kop sâr.

            Wa Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Ntu\k rgum njrăng n’gang ji kop sâr- kamu\n kaman- si rkăy n’gor Dak lak an g^t, ăp trong nkra njrăng n’gang ji kop sâr dôl dơi ntrôl dăng ta le\ rngôch ăp gưl, lơn lah ta ăp nkuâl geh nău ji m[ui t^ng, bah ir geh ăp nău ji kop sâr krit hô:

            “Ntu\k rgum njrăng n’gang ji kop sâr n’hanh kamu\n kaman Dak lak le\ mbơh kơl an Sở Y tế geh nău rđău đă bah si [u\t njoăl bah năp n’hanh bah kơi tết lah nu^h [on lan, lơn lah ăp nkuâl geh ji kop sâr hao âk gay n’hao dăng njrăng n’gang pah kan rdâng lơh ji kop sâr gay nu^h [on lan g^t wât mpeh trong njrăng n’gang ji kop sâr. Tâm ban kơt rnôk mpơl geh nău ji kop duh ân nju\n hăn tât nhih dak si gay but săm ngăch d^l. Nkre rđău đă ăp nhih dak si ta ăp gưl way nchrăp rnôk geh nu^h ji kop sâr ân nsrôih săm, lor nchrăp rdêl bah mô an nu^h ji kop sâr jêng nău ji jru.”

            Ăp năm dăch aơ, pah kan njrăng n’gang ji kop sâr bah n’gor Dak Lak le\ dơi tât rnoh mpeh hu\ch nu^h ji, kh^t n’hanh nkual ji kop sâr m[ui t^ng, yơn rnoh nu^h ji kop sâr saơ ăp năm nha hôm ta rnoh âk đo\ng rđ^l đah nkual n’hanh lam dak. Ndr^ yơn, nu^h [on lan tâm n’gor le\ ntơm uănh lhơ, hăn bri, b^ch mir mô ndjôt nkre mu\ng njao, ta nkual geh ji kop sâr m[ui t^ng yơn mô do\ng mu\ng mbu\k dak si nkh^t măch ma n’gâng kan dak si phăt an. Nău uănh lhơ dja dơi [ư bah, nău ji kop sâr mơ dơi ntrôl ru\ch ngăn./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng