Pơk uănh mông nar djăt: 28/2/2019

      VOV4.M’nông: Nău ji luh mê gu\r ta Dak Lak le\ geh âk nău tât krit jêr rnôk du đêt nu^h ji lăp nhih dak si nar lơn ma âk. Yơn lah tă bah nău g^t pah kan njrăng n’gang êng nău ji luh mê gu\r bah nu^h [on lan hôm đêt jêng pah kan nking nchăng n’hanh njrăng n’gang nău ji luh mê gu\r ta aơ hôm mâp mô đêt jêr jo\t.

            Nju\n kon bu klô 14 khay deh lăp nhih dak si nkual [on têh Buôn Ma Thuột but săm ji tâm rnôk oh bê kop duh hô, ji ndu\l djroh. Yuh H’Blanh Êban, me oh bê Nguyễn Hoàng ta thôn 7, xã Cư Êbur, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak lak an g^t: rnôk saơ kon geh kop duh, rnăk m^n lah mon geh ji kop tă bah rgâl trôk nar dơm jêng rnăk hăn rvăt dak si bah kop an kon ngêt, lôch bar nar mô saơ l^n, rnăk mơ rdeng mon tât nhih dak sưi. Rnôk nai dak si năl mon geh ji luh mê gu\r, rnăk mơ wơl wơh yor ntơm nơh mô hăn chuh n’gang sởi an kon:

            “Ntơm bah nar prăm pơh bah năp nơh mon kop duh hô, siăk, hor muh nkre đah ji ndu\k djroh, le\ ma rnăk hao nhih dak si but săm, nai dak si năl lah ji luh mê gu\r, gu\ b^ch nhih dak si bar pe nar hôm, ho\ nău oi hôm. Geh âk mon ji ngăn, yor bu mô u\ch hăn chuh n’gang, bu klach kon he ji, jêng kop duh bu mô nănh hăn chuh”.

            Gu\ b^ch ngai đah nsưng bah me kon yuh H’Blanh Êban mô ngai lah nsưng b^ch bah mon Nguyễn Minh Thuật, deh năm 2016, gu\ ta phường Tân Lập, nkual [on têh Buôn Ma Thuột. Nô Nguyễn Minh Phương, bơ\ mon Thuật an g^t: Kêng du\t pơh bah năp nơh rnăk saơ mon luh mê gu\r bah lơ ntô jêng ndăn rdeng ngăch tât nhih dak si nkual [on têh Buôn Ma Thuột  but săm. Lôch rnôk but săm, nai dak si an mon Thuật s^t jay n’hanh nt^nh me bơ groi nđôi nău tât ji bah mon, lah saơ kop duh, măt gu\r ri rdeng tât nhih dak si d^l. S^t jay du nar, rnăk ân rdeng mon lăp nhih dak si. Lôch uănh năl mham, nai dak si nchroh mon geh ji luh mê gu\r jru jêng môr klơm soh:

            “Bah năp nơh lăp ta aơ du tơ\ đo\ng, geh mpơl manh manh yơn mô ho\ geh mpơl ji kop, ji ndu\l djroh ri rdeng lăp nhih dak si. Lăp rnôk nar prao ri tât a[aơ b^ch nkre ta nhih dak si d^l. Nai dak si nchroh nău ji lăp tât klơm soh, săm jo\ bah, lah mô ho\ lăp tât klơm soh ri săm ngăch, yơn a[aơ ri mô ho\ dơi”.

            Nkual [on têh Buôn Ma Thuột lah ntu\k geh ntoh nău ji luh mê gu\r du\t âk ta n’gor Dak Lak đah 22 nu^h ji đah kaman luh mê gu\r. wa Nguyễn Ngọc Thịnh, Groi Giám đốc nhih dak si nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak lak an g^t, ta năp nău ji ntoh hô mhe aơ, nhih dak si le\ [ư ntu\k gu\ an săm êng an ăp nu^h ji luh mê gu\r, nkre n’hao âk nu^h kan, ndơ do\ng săm an khoa Nhi gay đăp mpăn pah kan but săm nu^h ji du trong du\t ue\h:

            “Ta nhih dak si nkual [on têh Buôn Ma Thuột mpôl hên nchrăp trong [ư gay rdâng lơh đah nău ji luh mê gu\r hao âk ndal. Bôk năp lah mpôl hên kơi ntop pơk âk ntu\k gu\ săm êng nău ji luh mê gu\r ta khoa Nhi n’hanh nkre mpôl hên geh trong nkra gay der bah jêng rgâl nău ji jru hô tă bah nău ji luh mê gu\r lơh, lơn lah ăp khoa lâm sàng n’hanh khoa măt n’hanh mpôl hên nkah khoa Nhi d^l way krêp t^ng trong tor lor săm ji gay di rêng, der bah jêng lơn ma ji jru hô tay ta kon se geh ji luh mê gu\r”.

            T^ng rnoh nchih rgum bah Ntu\k rgum dak si njrăng n’gang n’gor Dak Lak, ntơm bah bôk năm tât nar 21-1, lam n’gor năl geh 60 nu^h ntưp đah kaman ji luh mê gu\r ta 8 nkuâl n’hanh nkual [on têh Buôn Ma Thuột. Du\t njrăng lah lơn âk rnoh nu^h ntưp ji luh mê gu\r tă bah mô ho\ chuh n’gang to\ng n’glai vaccine njrăng n’gang sởi.  Bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc ntu\k rgum njrăng n’gang dak si n’gor Dak Lak an g^t, lôch rnôk saơ ăp nu^h ji luh mê gu\r, n’gâng kan dak si n’gor Dak Lak le\ [ư an gu\ săm êng nu^h ji luh mê gu\r, puh dak si ntu\k geh nu^h ji luh mê gu\r n’hanh [ư chuh njrăng n’gang nău ji luh mê gu\r an ăp kon se mô ho\ tă geh chuh n’gang. T^ng wa Lào, gay nking nchăng ntoh luh nău ji luh mê gu\r, ndrel đah nău lăp kan bah n’gâng kan dak si, nu^h [on lan ân n’hao nău g^t êng njrăng n’gang nău ji ma trong nju\n kon se di năm deh chuh n’gang tât ăp ntu\k kan dak si gay chuh n’gang.

            “A[aơ mpôl hên dôl an [ư du rơh ăp trong nkra. Bôk năp lah nkoch trêng; tâl bar lah nchih rgum tay nu^h mô ho\ tă geh chuh n’gang ji luh mê gu\r ri [ư chuh n’gang; tâl pe lah [ư ntu\k gu\ săm êng ta nhih dak si; kêng du\t lah rgum tiăr nti tay pah kan săm an cán bộ nai dak si. Rlău ma ăp ntu\k geh ma nău ntưp rêng hô ri mbra lor nchrăp an chuh n’gang lor. Ndr^ ri, ăp nu^h I mô ho\ chuh n’gang ji luh mê gu\r ri ân hăn tât ntu\k kan dak si gay chuh n’gang, nê lah trong nkra du\t ue\h gay njrăng n’gang ji luh mê gu\r.”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng