Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Nar 18/9, n’gor Dak Lak [ư mâp măt bôk nău kan, nkhôm rnê sinh viên nu^h rnoi mpôl đê| ntoh lư lam n’gor tâl 22 năm 2020. Dak Lak a[aơ geh rlău 2.100 sinh viên nu^h rnoi mpôl đê| dôl t^ng nti ta ăp nhih nti đại học, cao đẳng lam dak, tâm nê geh bơi 1000 sinh viên geh nău dơi kơt nti loại khá let lơ.

Âk sinh viên nu^h rnoi mpôl đê| ntoh lư, tâm kơt nti êng nău tă ơm g^t kan ma nău râng ăp nău kan, trong leo [ư r[o\ng s^t mpeh [on lan. Ta rơh mâp măt, 50 sinh viên nu^h rnoi mpôl đê| ntoh lư ho\ tâm ôp so\ng dăng, tâm pă ăp nău ơm g^t kan bah săk nơm tâm rnôk kơt nti, mpơl nuih n’hâm u\ch ro\ng n’hanh ăp nău ko\ kol tât nu^h ntơh măt ăp n’gâng kan n’hanh kruanh rđău kan n’gor./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương