Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2019

VOV4.Mnông:  Bôl ma n’gâng kan dak si le\ geh mbơh âk ntrong kan gay ma njrăng đah nău kop ji luh mham rih, yơn nău ji ta ntu\k aơ hôm nha geh ntưp jêr njrăng. T^ng rnoh kơp bâh n’gâng kan dak si n’gor Dak Lak, tât le\ pơh ba năp, lam  n’gor kơp dơn geh rlău 16.800 nu^h ji kop luh mham rih, tâm ne\ geh 3 nu^h kh^t. nău ji ntoh ta le\ rngôch 15 nkuăl, nkuăl têh bâh n’gor. Du\t nkah lah nău ji luh mham rih năm aơ geh ntưp ngăch, nar nu^h geh nău ji hô ngăch bôl ma geh săm ta ngih dak si.

Ntu\k kan dak si n’gor Dak Lak an g^t, gay ma njrăng nău ji luh mham rih an săk rnglăy  ndrel đah nău kan [a [ơ njrăng nău ji bâh ăp ntu\k kan têh, nu^h [on lan an geh [a [ơ ua\nh njrăng nău ji, mât ueh ntu\k gu\ rêh, ndơ ngâr dak, muih ueh aih săr rêp, mât kloh ueh ngih jay. Rnôk geh ăp nău duh kop, o\ r’gănh săk, luh mham sêk..nu^h [on lan an geh tât ntu\k kan dak si gay ma uanh năl mham, mô rvăt êng dak si s^t ngêt [ư an nu^h ji lơ ma hô lơn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng