Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.Mnông:  Công ty điện lực Dak Lak an g^t le\ [ư lôch nău [ư, drăng điện n’hanh ntơm an lăp do\ng nău nchrăp kan Trạm biến áp 110 kV Buôn Hồ. nău nchrăp kan aơ ntơm geh mbơh [ư bâh khay 8-2018, geh ăp ntil: rdâk njêng mhe 3,2km trong rse nthoi ta trong rse 110 kV Krông Buk-Buôn Ma Thuột, 1 máy biến áp đah rnoh 40 MVA n’hanh ntu\k kan mbơh nău, Scada tâm rgop mpeh ntu\k kan mât ua\nh leo do\ng điện miền Trung, le\ rnoh ntuh kơl bơi tât 82 rmen prăk, yor rnâng kan mât ua\nh nău nchrăp kan điện nkual [on lan miền Trung [ư tơm ntuh kơl. Nău kan hăn lăp pah kan ntop pă điện đăp mpăn, to\ng, ueh lơn an ntu\k nkuăl têh Buôn Hồ, nkuăl Cư M’gar n’hanh nkual dăch meng, yor ntơm nơh, ăp trạm biến áp pă điện an 32 rbăn nu^h do\ng ta nkual aơ le\ âk jâk ir.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng