Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

     VOV4.M’nông: Mpôl hăn treng uănh ntung trong Công an n’gor Dak Lak ho\ ntrôl dăng groi nđôi, rmal ăp nu^h tih hăn ntung trong. Lôch bar pơh t^ng [ư, ho\ geh rlău 2.400 nu^h tih geh rmal, le\ rngôch rnoh prăk geh rmal hao tât 2,7 rmen prăk.

Bar pơh aơ, Trung tá Nguyễn Lực, nu^h kan tâm Mpôl hăn treng uănh ntung trong mbrô I mpeh Jrô  kan Mpôl hăn treng uănh ntung trong Công an n’gor Dak Lak ndrel ăp rmôt cán bộ tahen tâm rmôt way geh kâp njrăng ta trong me Hồ Chí Minh gâl hăn rlău xã Hoà Phú, nkual [on têh Buôn Ma Thuột gay mât đăp mpăn hăn ntung trong.

            “Tâm 2 pơh rlău aơ Mpôl hăn treng uănh ntung trong mbrô I ho\ an [ư ăp kôp gay rmal ăp nu^h tơm ndeh hăn trong kơt: Ndeh rdeng năch, ndeh rdeng ndơ, ndeh jê|, n’hanh ndeh honda. Ăp nu^h tơm ndeh way geh rmôt rmal ăp nău tih kơt nchuăt mô di gâl trong, mbor trong bah he, nchuăt lăn ngăch ir rdeng ndơ mô g^t kloh tu tơm luh, ndơ dơh rtoh u\nh sa; âk druh ndăm rchong tâm rlong ndeh mô geh nău way, nu^h [^t ndeh tih ngêt ndrănh…Lôch an [ư le\ n’hâm soan, ăp kôp tâm rnôk dja, nô nău roh đăp mpăn hăn ntung trong dơi mât kân, rnoh âk prah tâm tom ndeh hu\ch đêt”.

            Lah nu^h [^t ndeh rdeng năch đah jo\ 15 năm nchuăt trong nkual [on têh Buôn Ma Thuột- Hồ Chí Minh, wa Trần Như Linh nu^h [^t ndeh bah tơm ndeh Tú Uyên Dak Lak, an g^t mô ndrât ndal ăp rơh hăn ôp uănh lam le\ rngôch ndeh hăn trong. Wa Linh an lah, nău n’hao âk tơ\ ôp uănh ndeh hăn trong lah nău khlay, lôch nê nkah ăp nu^h [^t ndeh ân t^ng lhăt Luật hăn ntung trong gay đăp mpăn hăn ntung trong.

            “Mpôl groi nđôi treng uănh hăn ntung trong nkah gâp lah ân nchuăt di rnoh an, di mpeh trong he nơm. Nkre, khân păng đă mpôl [^t ndeh mpôl hên t^ng [ư jăp mô ngêt ndrănh bia, do\ng ndơ duh rnôk [^t ndeh. Nu^h [^t ndeh lor rnôk rdeng năch ân uănh na nê| ndeh rklư, đăp mpăn nâp ue\h mơ dơi rdeng năch. Lah dơn ndơ rdeng ri nu^h groi kơl nu^h [^t ndeh ân uănh năl di na nê| ndơ g^t to\ng geh di si [u\t tơm luh đo\ng lah mô, mô dơn rdeng ndơ ntu\ng kơt: si, pháo, poăch bri, ma tuý…gay đăp mpăn rnă njrăng- đăp mpăn hăn ntung trong”.

            Hôm nô Trần Phi Thanh, jay ta trong Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, lah nu^h [^t ndeh honda geh nking ôp uănh n’hanh rmal nău tih rnôk mô ndjôt si [u\t [^t ndeh ndrel si [u\t rnă săk an g^t.

            “Nar aơ hăn ndăn ir jêng mô ndjôt si [u\t rnă săk, si [u\t [^t ndeh jêng geh Mpôl kâp njrăng ntung trong ôp uănh, nkah lôch nê an hăn. Ăp mpôl hên nkoch trêng tay mpeh nău lor rnôk [^t ndeh honda ân ndô môk bảo hiểm, mô ngêt ndrănh bia, hăn di mpeh mbor trong he nơm, rnoh nchuăt ho\ an tâm di. Nu^h [on lan mpôl hên ân t^ng [ư jăp rnôk râng hăn ntung trong.”

            Trung tá Nguyễn Viết Hải- Groi kruanh jrô kan ôp uănh ntung trong Mpôl công an n’gor Dak Lak an g^t, t^ng [ư nar ôp uănh hăn ntung trong mpeh nău ôp uănh le\ rngôch ndeh hăn trong t^ng nău rđău đă bah Bộ Công an, Mpôl ôp uănh hăn ntung trong Công an n’gor Dak Lak tâm pă nu^h gu\ kâp chăm ndăng ma măng nar ta ăp trong me Quốc lộ 14 (trong Hồ Chí Minh), quốc lộ 26, 27 n’hanh ăp trong tỉnh lộ.

Ndrel đah ôp uănh mpeh nău dơi rho\ do\ng nchuăn rdeng, ăp trong mât đăp mpăn tâm trong nchuăn rdeng, ri mpôl kan dơi kan hôm nkre do\ng ăp kỹ thuật way kan, máy phôl n’hâm uănh năl ndrui ndrănh, ndơ rlong uănh mham, rmal đah nu^h [^t ndeh hăn trong tih mpeh: Ma tuý, rnoh ndrănh, rnoh nchuăt ngăch, hăn tih mbor trong, rhot mblel, [^t ndeh jêng n’hoch jong du mpôl, mô ndô môk bảo hiểm…Lôch bar pơh luh hăn uănh, nô nău đăp mpăn rnă njrăng, đăp mpăn hăn ntung trong dơi ue\h lơn.

            “Tâm 15 nar rlău aơ, Mpôl mât njrăng ntung trong Công an n’gor Dak Lak ho\ nchih rmal rlău 2.800 nu^h tih, manh nhu\p kân rlău 780 bôk ndeh ăp ntil, rmal 2.400 nu^h tơm ndeh geh tih hăn ntung trong đah rnoh prăk rlău 2,7 rmen prăk nôp ngân sách. Gay t^ng [ư geh nău tam lơn đo\ng rơh ôp uănh, let năp tay, Mpôl treng nđôi ntung trong Công an n’gor tâm pă tay mpôl kan ntrôl dăng nău t^ng [ư ôp uănh lam le\ rngôch ăp trong me, nkre nsrôih nkoch trêng tât ăp rơh kơn [on lan gay n’hao nău g^t êng rnôk râng hăn ntung trong”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng