Pơk uănh mông nar djăt: 14/10/2020

VOV4.M’nông: Rmôt bu ur n’gor Dak Lak, Công an n’gor, Viện Kiểm sát [on lan n’gor ndrel Ngih phat dôih n’gor mhe tâm rgop [ư rơh r[u\n loch du năm bôk nau kan tâm rgop “Nau kan mât kơl an bu ur ndrel kon se bu ur tâm n’gor Dak Lak” lvang năm 2019-2022. Ăp ntoh măt tâm ban nau: ân geh mhal ân rjăp ngăn ndrel nchâp tay ăp nau mhal ntop tay đah ăp nu\ih ndjơh bu ur kon se.

Ti\ng nau ta rơh r[u\n, rơh êp aơ, nau lơh ndjơh bu ur ndrel kon se bu ur tâm n’gor nar lơn ma âk. Wa Nguyễn Xuân Hoà, Groi Kruanh viện Kiểm sát [on lan n’gor Dak Lak ân lah, n’ăp rnoh tơ\, rnoh tih, rnoh lơh khuch bah ăp nau tih aơ, ho\ lơh âk nau ji nuih ndrel nau klach rvê tâm [on lan, yơn nau kan njrăng rdâng, rklaih ri hôm âk nau jêr:

Ăp rơh lơh ndjơh bu ur ndrel kon se bu ur, ngăn lah n’gô| bu ur ndrel kon se ri nau kan rgum nau mpơl ân saơ gay ma rklaih ăp nau aơ ri mâp âk nau jêr ngăn. Vay ri ăp nau aơ geh tâm ăp ntu\k ndâp mô lah knu\ng geh nu\ih ndjơh ndrel bu nu\ih geh bu ndjơh. Đah ăp nau kan aơ ma geh mbơh nkre ri nau rgum nau tih, nchâp đă ăp nau mhal gay ma rklaih ri mra nơih lơn. Yơn geh âk nau tih, yor âk nkô| nau ma ma nu\ih geh mô ndjơh mô lah rnăk vâl nu\ih geh bu ndjơh mô mbơh tâm nau geh rgum saơ nau tih, ndơ do\ng gay ma ndjơh rnôk nê mâp nau jêr. Ma nau mi\n nsum bah phung tih dôih ri bu mô ndơn tih”.

Bah năp nau hao âk nu\ih bu ur ndrel kon se geh bu ndjơh, tâm rlau du năm ntru\nh [ư Bôk nau kan tâm rgop, ăp ntu\k kan tâm Dak Lak ho\ n’hao nau nkoch mbơh, nkoch trêng pháp luật ân [on lan, uănh rjăp tât bu ur ndrel kon se tâm nkuăl jru, nkuăl rnoi mpôl đê| ndrel ăp xã nkuăl n’har bri, tâm rgop rklaih 109 tơ\ tih.

Rmôt bu ur ăp gưl mât, pơk rêng hvi “Ntu\k mbơh nau pháp luật mô geh roh prăk” tâm mạng xã hội ndrel [ư nau mbơh pháp luật tâm [on lan. Tâm 4 năm ho\ [ư geh 94 tơ\ nar nkoch mbơh nau pháp luật ân rlau 10.300 tơ\ nu\ih bu ur ndrel kon se bu ur.

Tâm nchră mpeh ăp nau hôm kol, nau ê dơi ndrel dnơ\ luh ăp nau rklaih tâm nau ntru\nh du đê| nau kan bah Bôk nau tâm grop mât kơl an bu ur ndrel kon se bu ur, ăp ntoh măt tâm ban đah nau mi\n ân [ư ân ngăch, rjăp tâm nau mhal ăp nu\ih geh nau tih, mhal ân rjăp, prệh ngăn ndrel nchâp tay ăp nau ntop mhal tay ti\ng nau ntru\nh bah Bộ luật hình sự gay ma nkri, rdâng.

Rơh tât, ăp ding râng bôk nau kan tâm rgop nsum ân geh [ư ueh lơn tay ăp nau kan, ntrong kan ho\ tă ký ton, n’hao nau mbơh nau tâm rnôk rklaih nau tih. Wa Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Kruanh rmôt kan bu ur n’gor Dak Lak, mbơh nau:

4 ntu\k kan geh nau ndơn saơ tay ăp nau ê dơi bah nơm tâm nau kan rđau, ntru\nh [ư gay tă bah nê geh ăp nau rhuăt nau tă blau nau kan ndrel nchrăp luh ăp nau kan ueh lơn, rđau ân ntrong kan du trong bah nơm lo\ ntru\nh ân rjăp lơn tay nau kan tâm rgop [ư. Geh ăp nau đă đah ăp gưl kan geh tât gưl kan ba lơ gay ma geh ăp nau doh rklaih nau jêr, rklaih ăp nau kan ân geh tâm rgop ueh lơn, rgop nau mât nkân ăp ntil tih dôih ndrel ăp nau tih pháp luật geh tât bu ur ndrel kon se, ngăn lah mât ân rjăp ân bu ur ndrel ma kon se tâm rnôk a[aơ”./.

                        Nu\ih rblang: H’Thi


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương