Pơk uănh mông nar djăt: 13/1/2015

 

            N’gâng kan thuế n’gor Dak Nông dôl [ư âk nău kan gay ma njrăng n’hao ua\nh nđôi rlăm thuế tâm nău tăch rvăt cà phê bum mbo ta ntu\k, na nê| lah bâh nar 1/1/2015, t^ng Luật mbrô 71/2014 bâh QH rgâl mhe ntop ăp luật thuế t^ng di ueh aih lơn an doanh nghiệp, ntơm geh do\ng. nguay tâm âk nău mhe bâh Luật lah doanh nghiệp mô geh ndơ\ s[ nchih săk rvăt  luh rvăt lăp bâh s[ mbơh thuế hao khlay. T^ng nău mbơh bâh wa Bùi Văn Chuẩn- Groi kranh cục thuế n’gor Dak Lak, ntru\nh mhe mbra geh du\t dơh an doanh nghiệp, yơn n’gâng kan thuế geh nău jêr jo\t lơn tâm nău ua\nh nđôi njrăng nău rlăm tâm nău tach rgâl. 2 năm ba năp, Dak Lak du\t o\ r’ah tâm nău geh saơ bar pe jât doanh nghiệp tăch rgâl hoá đơn tâm nău tăch rgâl cà phê, bum mbo gay ma nkrem prăk thuế. Nău geh ma doanh nghiệp aơ tât a[aơ ê ho\ geh doh rklaih. Yơn lah, Dak Lak mbra mbơh tay ăp ntrong kan gay ma đăp mpăn [ư ueh nău thuế, wa Bùi Văn Chuẩn ngơi.

            N’gâng kan Thuế n’gor Dak Lak [ư t^ng nău nt^m đă bâh n’gâng kan tơm prăk n’hanh Tổng cục Thuế bâh nău do\ng ua\nh nău ua\nh nđôi s[. rlău ma ne\ hên đah ăp nău tă kan mât u\anh bâh jo\ aơ gay ma ua\nh nđôi nău pah kan tăch rgâl njrăng nău kan rui roh tâm thuế tâm nău tăch rvăt cà phê bum mbo, pă dăp cán bộ way kan, na nê| lah cán bộ pah kan ua\nh nđôi ngăch g^t mbơh [ư nău kan ua\nh nđôi bâh bôk năp gay ma đăp mpăn bah ir geh nău tât tâm s[ mbơh thuế hun hao mbra ngăch geh saơ n’hanh rmal ngăch.

                                                                                    BTV:Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương