Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

          VOV4.M’nông Ăp năm dăch aơ, nău wa\ng sa nsum ta Dak Lak le\ mpơl ueh nău kan bâh nơm tâm rnô rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ăp ntu\k tâm n’gor, rnôk ma ăp nar lơ ma [ư ueh nău pah kan jan sa n’hanh joi g^t ntu\k tăch rgâl. Hợp tác xã, rmôt kan ndrel mô lảh môt tâm rgop dôl geh knơm mbra ntop n’hao nău dơi pah kan jan sa n’hanh nău tâm rlong, njêng nău ueh khlăy hun hao n’hanh nâp nâl an tuch tăm ta ntu\k.

 

         Bah năp đaơ, ăp rnăk mât rong djăr ta xă Ea Siên, nkuăl têh Buôn Hồ knu\ng lah mât rong jêt chrai jêng way geh nu nău ăp nu^h rwa\t nsâm. Nău êng yor mô geh g^t blău ma knu\ng knơm tâm nău blău ơm jêng mpôl djăr way nuh srê tât săk rnglăy wa\ng sa mô âk. Bah năp jêr jo\t ne\, ăp rnăk mât rong geh ndrel nău r[o\ng le\ ndâk njêng jêng rmôt hợp tác xã mât rong djăr m’ơk lêng Minh Hạnh, a[aơ le\ hun hao jêng Hợp tác xã đah 7 nu^h. Ta aơ ăp rnăk tâm rgâl nău blău ơm jêng mât rong geh njoăt hun hao lơn. Ăp nu^h hôm dơi râng âk jrô tiăr nti mpeh mât rong djăr, g^t âk nău blău mât rong, njrăng n’gang nuh srê n’hanh kơt do\ng ăp khoa học kỹ thuật. Nău aơ n’hu\ch nău nuh srê tâm mât rong, nta an nău geh đăp mpăn an ăp nu^h. Jêh ăp rơh mât, ăp nu^h lo\ ndrel rhoăt bău blău ơm, tâm pă ăp nău nơm dơi nti tă bah ngăn…. Wa Lê Thị Huệ, nu^h tâm Hợp tác xã mât djăr m’ơk lêng Minh Hạnh, xă Ea Siên, nkual têh Buôn Hồ, n’gor Dak lak nkoch:

 “Râng Hợp tác xã ăp nu^h tâm ntop kơl mpeh kỹ thuật mât rong. Rnôk djăr ôr, djăr nuh srê geh cán bố thú y ju\r ntop kơl. Rlău ma ne\ he hôm dơi ntop kơl mpeh kon ntil, lư\k rnôk he lah nu^h tâm hợp tác xã”.

Mô kanu\ng tâm rgop ntop kơl ndrel mpeh kỹ thuật, rnôk dăch aơ, nău [ư bah ăp rmôt kan ndrel, Hợp tác xã le\ geh âk nău rgâl, du đêt hợp tác xã le\ râng tâm rgop khlay ndơ, rgâl bah tăch ndơ an doanh nghiepẹ an nkret gâm êng, uănh m^n tât du\ng ntô ndơ n’hanh marketing. Wa Bùi Văn Hùng, Nu^h tâm Hợp tác xã lo\ mir mât rong n’hanh tăch rgâl Quyết Tiến, xă Quảng Hiệp, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak an g^t:

 “Rnôk lah nu^h tâm hợp tác xã he le\ dơi geh nău dơi tăch ndơ dơh tăch n’gluh rnôk râng nkra njêng t^ng di đăp mpăn, rnôk kơt do\ng phân poh hữu cơ t^ng di oganic. Bah ne\ gâp uănh khlay tâm nkô| nău ne\ gay ndrel ty đah hợp tác xã m^n joi ntu\k tăch”.

T^ng Kôp rnoh ntil ndơ lam dak mpeh thôn [on mhe lvang 2016-2020 đah rnoh ntilndơ 13-rmôt kan nkra njêng, geh 2 ntil rnoh ndơ lah xă geh hợp tác xã pah kan t^ng di nău ntru\nh bah Luật Hợp tác xã năm 2012 n’hanh xă geh ntrong kan tâm rgop nkra njêng hăn ndrel đah tăch ndơ khlay đăp mpăn nâp nâl. Gay đăp mpăn [ư t^ng rnoh ntil ndơ aơ tâm ndâk njêng xă thôn [on mhe, ăp ntu\k tâm n’gor dôl uănh m^n [ư rgâl nău kan tuch tăm mât rong, m^n na nê| ndơ khlay bah [on lan, n’hao tâm rgop nkra njêng lo\ mir mât rong gay n’hao rgop khlay. Wa Hứa Quang Hồng, Bí thư đảng uỷ xă Ea Siên, nkual têh Buôn Hồ, n’gor Daklak m^n lah:

 “Lah du ntu\k way kan lo\ mir, mpôl hên m^n na nê| nău ntru\nh hun hao lo\ mir mât rong hăn ndrel hun hao mât rong. {ư t^ng nău ntru\nh mpeh wa\ng sa kan ndrel Đảng uỷ mpôl hên m^n na nê| ntru\t nsôr kônh wa lor lah ndâk njêng rmôt, jêh nê ndâk njêng rmôt kan, ndâk njêng hợp tác xã hun hao du trong nâp nâl. Gay ntop kơl kônh wa mpôl hên ôp đah ăp công ty [ư ăp rgum nchră, ntop kơl mpeh nău wât blău, khâl uănh ăp ntrong kan bah kônh wa hun hao ri mư dơi nâp nâl”.

Lam n’gor a[aơ geh rlău 270 hợp tác xã pah kan tâm nău kan lo\ mir mât rong, geh 60% ding le\ hợp tác xã bah n’gor. N’hêl na nê| an saơ, âk n’gâng tơm mât uănh hợp tác xã mô ho\ tâm di nău u\ch, âk ntu\k hôm v^ ve\ tâm nău [ư n’hanh ndâk njêng trong tăch rgâl; du\t âk ăp hợp tác xã, rmôt kan ndrel lo\ mir geh trong jêt tăm bah rnoh tâm rgop đêt, rnoh neh jêt, chrai n’hanh hôm e âk hợp tác xã mô ho\ dăn moh êng ndơ, nău blău hôm e đêt jêng dơh mâp nău mô lap, roh hoach yor trôk nar lơh n’hanh rnoh khlay ntu\k tăch mô ring… T^ng wa Nguyễn Hoài Dương, Kruanh N’gâng kan tuch tăm mat rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Dak Lak, gay n’hao nău dơi an ăp HTX, tâm năm tât, n’gor [ư t^ng âk trong kơl ntr\t nsôr, ntop kơl. Tâm rgop nkra njêng n’hanh tăch ndơ lo\ mir hăn ndrel đah [ư rgâl ntil, rgâl ntrong kan hao jêng tâm lo\ mir mât rong.

“Rdâk [ư tay nkra njêng t^ng ntrong kan hợp tác xã, rmôt kan drel n’hanh tâm rgop nkra njêng, jêng ăp rmôt kan bah nu^h [on lan aơ lah nău khlay gay đăp mpăn an nkra njêng nâp nâl, săk rnglăy, dơi mboăt nthoi đah doanh nghiệp đah ntu\k tăch. Tal 2, an t^ng tay ăp bôk nău rgop an tâm nchră bôk nău kan, ntrong kan công nghệ mhe, pơk hvi hun hao gay ăp ndơ luh săk rnglăy ue\h nâp âk lơn”.

Dak Lak m^n na nê| nkra njêng ndơ lo\ mir t^ng trong têh hvi gay geh ndơ tăch đăp mpăn an ăp ngih măy nkret njêng n’hanh tăch n’gluh, tâm rgop nkra njêng lah trong [ư khlay a[aơ. Yor nê, mô knu\ng geh nu^h [on lan, Dak Lak dôl nsrôih mboăt nthoi ăp doanh nghiệp lo\ mir, gay n’hu\ch prăk ntuh kơl bôk năp, n’hao geh ndơ ntu\k tăch, đăp mpăn ntu\k tăch n’hanh rnoh khlay hao bah ndơ lo\ mir, rgop lôch ue\h bah nău ndâk njêng thôn [on mhe./.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng