Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

 

VOV4.M’nông: Hội Chữ thập đỏ n’gor Dak Lak mhe [ư Lễ nkah ndray 40 năm njêng. Tâm 5 năm dăch aơ, ăp gưl hội tâm n’gor ho\ wa\ch rgum rlău 300 rmen prăk t^ng [ư ăp nău kan kơl nu^h; pă an rlău 75 rbăn nklâm ndơ Tết; ndrôk ntil an rnăk ach o; leo [ư yur êng mham geh rlău 57.000 đơn vị mham…

Let năp tay, đah trong r[o\ng “Rgâl mhe nău m^n- njêng ntu\k gu\ kan têh- Mât njrăng nău rêh”, Hội Chữ thập đỏ n’gor n’hao săk tam kơl mbơh dăn, gay đăp mpăn nău rđău đă bah ăp gưl uỷ, n’gâng kan đah pah kan Hội n’hanh trong leo [ư Chữ thập đỏ. Nkre ôp kuăl ăp n’gâng kan n’hanh ăp ntu\k mât bôk kan lam nsum mpôl, ăp nu^h lo\ng nuih n’hâm ndrel hăn tay đah Hội Chữ thập đỏ n’gor Dak Lak gay hun hao dăng trong leo [ư tâm rlong: “Ăp n’gâng kan u\ch kơl êng- ăp rnăk u\ch kơl êng- ăp nu^h u\ch kơl êng”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

 
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng