Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.M’nông – Jêh kơp dơn 2 nu^h ntưp Covid-19 ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, UBND n’gor Dak Lak le\ mbơh [ư Công văn mrô 6743 mpeh nău nkhah kon nu^h đah nkual [on têh n’hanh ntrôl dăng ăp trong njrăng n’gang srê. T^ng ne\, Kruanh UBND n’gor Dak lak đă [ư nkhah êng kon nu^h ta lam nkual [on têh Buôn Ma Thuột tâm 14 nar, ntơm bah n’gul măng nar 3/8/2020 tât nar 16/8/2020. Tâm rnôk aơ, ăp nu^h gu\ ta jay, knu\ng hăn bah dih geh nău khlay.

Nchoeng n'gang geh tât nu^h ji ntưp Covid-19 ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột

 

{ư t^ng rjăp tâm [ah đêt ngăn 2 mét rnôk tâm mâp n’hanh văn bok put mbung rnôk hăn luh jay, nu^h ndra [ư tih rmal prăk 200.000 prăk/du hê gay ntrong leo. An rlu nău [ư ăp ntu\k tăch rgâl ta lam nkual [on têh Buôn Ma Thuột, knu\ng mât nău do\ng bah siêu thị, chợ, ăp ntu\k tăch ndoh ndơ do\ng mpeh ndơ ngêt, sa, dak si, ndơ dak si, pring xăng, bưu chính, viễn thông, công chứng, ngân hàng, ntu\k pă an ndơ sông sa s^n/nkret gâm đah trong [ư tăch djôt s^t.

N’hu\ch đêt nău hăn bah nkual geh srê tât n’gor Dak Lak n’hanh rlơ\ tay, knu\ng nău khlay yor nkô| nău pah kan, to\ng ăp nu nău, bưu chính n’hanh ăp nău ndơ sông sa, ndơ do\ng khlay, ndeh ndơ\ phung pah kan, nu^h way kan bah ăp doanh nghiệp, rdêng ndơ nkra njêng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng