Pơk uănh mông nar djăt: 9/9/2020

          VOV4.Mnông Tât a[aơ, n’gor Dak lak le\ kơp dơn âk nu^h ji ndâr pưm ko. Ta nkuăl Cư M’gar mhe saơ tay 1 hê ntưp đah ji ndâr pưm ko ta xă Ea H’đing, n’hao rnoh nu^h ji tâm nkual aơ lah 7 nu^h. Nău dôl lah, aơ năm tal 2 na nao ta aơ geh nu^h ntưp ji ndâr pưm ko, đê| đo\ng geh 1 hê kh^t, bôl ntu\k năm e le\ dơi chuh an dơm gay njrăng srê.

 

Nai sỹ Y Tem Hwing, Kruanh ngih dak si xă Ea Hđing, nkuăl Cư Mgar an g^t, jêh rnôk năl du hê nu^h bu klô (rnoi Êđê, 40 năm deh, ta [on Trăp) ntưp đah ndâr pưm ko, [on lan ngăch nchoeng n’gang srê. Tâm măng dâl, 1 ntu\k uănh nđôi le\ dơi [ư  ta n’glah trong hăn tâm [on Trăp, [ư nkhah êng 32 rnăk đah 127 nu^h. Nău mkra ntu\k srê ngăch knơm xă le\ g^t rdâng đah nău ji aơ bah năm 2019:

“Mbơh [ư r[u\n nt^m rđau dâl tâm măng ne\, mbơh [ư mkra ntu\k srê, puh dak si n’hanh pă dak si jêh ne\ pă bok put mbung, dak si rao ty, nkhah êng ăp rnăk ta ntu\k srê. Ban nt^m rđau rgo\ jă rmôt công an, xã đội, kranh thôn, mpôl mât uănh êng [on [ư kâp njrăng, dêr an luh lăp tâm nkual nkhah êng”.

Ntu\k uănh nđôi ntu\k srê ndâr pưm ko [on Trăp xă Ea Hđing, nkuăl Cư M’gar

 

Ta ntu\k srê, ăp cán bộ dak si tâm pă kâp njrăng, tât ăp rnăk gay pă dak si njrăng n’gang srê an ăp nu^h. Điều dưỡng Huỳnh Thị Kim Liên, cán bộ Trạm y tế xă Ea Hđing an g^t:

“Ăp ôi n’hanh kêng măng tâm pă rmôt hăn tâm rgop đah y tế thôn, [on tât ăp jay nu^h [on lan, pă ta ntu\k n’hanh an khân pơng ngêt năp măt nơm. Yor dak si aơ geh du đêt nău tam êng kơt m’hưm hok, ji ndul, wa\y măt jêng lah nu^h [on lan khân pơng mô g^t. Rnôk he hăn he an ngêt dâl ri he nt^m n’hanh nkoch kloh dâl mpeh ăp nău tam êng geh mâp ri nu^h [on lan khân pơng mư janh ngêt. Tă bah ne\ nu^h [on lan t^ng ue\h nău njrăng n’gang srê, lơn lah ji ndâr pưm ko”.

T^ng wa Y Rin Niê, Groi kruanh UBND xă Ea Hđing, aơ lah năm tal 2 na nao xă kơp dơn geh nu^h ji ndâr pưm ko. Năm e, ta [on Kon Hđing geh 4 nu^h ntưp đah ndâr pưm ko, tâm ne\ geh du hê kh^t. Bôl ntu\k aơ le\ ntrôl dăng ăp trong mkra nkoch trêng rgo\ jă yơn nu^h [on lan thơ ơ, mô u\ch chuh vaccine njrăng ji. Tâm năm 2019, rnôk geh srê, xă Ea Hđing dơi pă vaccine njrăng n’gang ji ndâr ko chuh an dơm an nu^h [on lan, yơn rnoh nu^h chuh njrăng n’gang knu\ng geh bơi 73%, tâm ne\, du đêt thôn, [on rnoh chuh knu\ng geh 37%.

Wa Y Rin an lah, rnoh chuh đêt lah yor kônh wa rnoi mpôl đêt wât hôm e đêt. Bah meng ne\, yor ntu\k ntô hvi, ăp [on gu\ ngai ntu\k chuh, âk nu^h mô ndơ\ kon hăn chuh bôl dơi nkoch trêng na nao, nkah nt^nh mro. Yor nê, ndrel đah nău nsrôih [ư t^ng ăp trong njrăng n’gang srê ndâr pưm ko, tât aơ tay, le\ trong chính trị ta ntu\k an ntrôl dăng nkoch trêng, rgâl nău wât nu^h [on lan tâm nău njrăng n’gang kop srê.

Rnoh chuh n'gang ta âk thôn [on ta Dak Lak geh du\t đêt

 

“UBND xă nt^m rđau tay Ngih dak si xă n’hao trong kan nkoch trêng, tâm rgop đah ăp nău kan nsum mpôl nkoch trêng an kônh wa n’hanh le\ rngôch ăp nu^h bah he râng ue\h trong kan njra\ng n’gang srê n’hanh [ư chuh pơk hvi gay nkre mât njrăng săk soan an nơm, rnăk wâl n’hanh kon nu^h. Nt^m rđau an radio mbơh nkoch xă n’hao pơk mpeh nkoch trêng an kônh wa ta ăp thôn [on n’hao trong kan njrăng n’gang kop srê”.

Mhe aơ, Nai dak si Trịnh Quang Trí, Groi Kruanh mât uanưh ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Dak lak an g^t, ta Tp BMT mhe kơp dơn du hê ntưp đah kaman ndâr pưm ko. Nu^h ji lah mon 34 khay, ta thôn 7, xă Cư Ea Bua, Tp BMT. Nău kan dak si n’gor Dak Lak le\ [ư puh dak si kaman an bơi 900 rnăk ta thôn 7 n’hanh an nklăp 3.400 nu^h [on lan ta aơ ngêt dak si kháng sinh njrăng n’gang. Kơp tât a[aơ, n’gor Dak lak le\ kơp dơn rlău 40 nu^h ji ndâr pưm ko ta 15 xă ta 6 nkuăl nkual [on têh ne\ lah Lắk, M’Drak, Krông Bông, Cư Kuin, Cư M’gar n’hanh nkual [on têh BMT. Nai dak si Trịnh Quang Trí, Groi Kruanh mât uănh ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Dak lak an g^t:

“Ta năp nu nău kơt nê mpôl hên geh trong mkra lor chuh vaccine njrăng n’gang ji ndâr pưm ko ri rgum tâm ăp xă geh srê. Nchrăp trong [ư chuh an nu^h [on lan ta lam n’gor geh tât n’gul năm 2021 mư jêh. A[aơ tâm nu nău srê dôl geh trong rêng hvi mpôl hên đă nu^h [on lan [ư t^ng ăp trong răk rao êng săk nơm, rsu\ng mbung jêh ne\ he [a [ơ rao ty đah xa [u. Rnôk mâp âk nu^h mô lah hăn bah dih an wa\n bok put mbung gay mât njrăng săk nơm, dêr ntưp rêng bah nu^h aơ tât nu^h êng. Hôm ăp trong mkra jo\ jong ri he an [ư t^ng nău chuh njrăng n’gang”.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương