Pơk uănh mông nar djăt: 21/8/2018

             VOV4.M’nông:Tâm âk năm bah năp, nău [ư nkoch trêng ntêm nkrem điện ta Dak Lak le\ [ư rgâl nău wât do\ng điện bah nu\ih [on lan. Kơl khân pơng do\ng điện ntêm nkrem n’hanh săk rnglăy. 

            Ăp khay dăch aơ, hoach prăk do\ng điện bah rnăk wa Y Bin Êya, ta buôn Ê Rang, phường Khánh Xuân, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak ho\ hu\ch rlău 1/3 rđ^l đah ntơm nơh. Wa Y Bin an g^t, rnăk păng geh 3 jay ndrel do\ng nsum du trong rse điện n’hanh du đồng hồ nchih điện. Ntơm nơh tă bah trong rse ơm, ăp ndơ ntru\p điện tâm rnăk le\ do\ng ơm đo\ng jêng hoach âk điện. Đah a[aơ 3 khay, rmôt nkra điện bah Công ty Điện lực Dak Lak kan nsum đah Đoàn thanh niên phường s^t nkra điện an kônh wa tâm [on, rnăk păng le\ rgâl trong rse ơm, do\ng bóng đèn led rgâl an đèn rse su. Ndrel đah nê, đoàn viên druh ndăm hôm n’hao âk tơ\ nkoch trêng mpêt nkrem điện geh nău tam, đăp mpăn n’hanh mpêt nkrem đo\ng.

            A[aơ ri rnăk gâp do\ng điện du trong di mơ, do\ng điện geh mông geh giơ n’hanh do\ng điện tâm ăp rnôk gu\ nsum, uănh tivi tâm măng. Gâp uănh khlay mpêt nkrem điện n’hanh đăp mpăn đah ndơ do\ng ntru\p điện tâm rnăk wâl. Gâp saơ nău kan dja ns^t tay nău ue\h ngăn ngăn an rnăk, kơl hu\ch đêt prăk điện, mô dơn nê trong nchrăp bah Đảng n’hanh ngih dak way nkoch trêng do\ng mpêt nkrem điện đo\ng n’hanh geh nău tam gâp saơ lah nău dja tâm di.

            Nkoch trêng mpêt nkrem điện  lah pah kan way [ư mbro dơi Công ty Điện lực Dak Lak n’hanh ăp Điện lực mpeh công ty an [ư tâm bah ri aơ nơh gay n’hao nău dơi tam do\ng điện ta n’gor. T^ng kruanh rđău kan Công ty Điện lực Dak Lak, ntơm bah bôk năm công ty le\ rdâk njêng trong nchrăp n’hanh n’hao dăng ăp nău kan nkoch trêng mpêt nkrem điện  tât âk mpưm năch do\ng điện, ma ăp bôk nău kan, kơt: nkoch trêng mpêt nkrem điện ntu\k nhih pah kan; Bôk nău kan nkoch trêng mpêt nkrem điện  tâm lam [on lan; Bôk nău kan nkoch trêng mpêt nkrem điện  tâm ăp nhih nti; Bôk nău kan mông play neh.

            Ndrel đah nê, nău nt^m nti g^t êng mpêt nkrem điện an kon se nti dơi Công ty Điện lực Dak Lak uănh khlay t^ng [ư. Lơn lah tâm rlong “Kon se nti đah nău g^t êng mpêt nkrem điện: le\ dơi [ư ta du đêt nhih nti THCS ta n’gor. Aơ lah nău kan gay nkoch trêng, nt^m nti nău g^t êng mpêt nkrem điện an kon se nti, kơl ăp kon se n’hao êng nău g^t, rgâl nău way ntăt gay do\ng điện mpêt nkrem, đăp mpăn n’hanh geh nău tam. Oh Lê Quang Cảnh, kon se nti nhih nti THCS Ea Yông, xã Ea Yông, nkuâl Krông Pách râng tâm rlong an g^t:

            “Tâm rlong kơl mpôl hên g^t kloh lơn mpeh mpêt nkrem điện n’hanh do\ng đăp mpăn tâm rnôk do\ng điện. Rnôk s^t kơt do\ng tâm rnăk wâl n’hanh nhih nti ri mbra mpêt nkrem geh du\t âk hoach prăk do\ng n’hanh hu\ch đêt hoach prăk do\ng điện tâm rnăk wâl n’hanh nhih nti.

            Bah meng nê, ta ăp ntu\k [ư tâm rlong, Công ty Điện lực Dak Lak le\ [ư âk nău kan bah dih mông an kon se nti kơt: phăt lha si [u\t mpêt nkrem điện; nkoch mpeh nău g^t do\ng điện; nchroh n’hôr nkhôm ndơ. Wa Vũ Duy Đồng, Hiệu trưởng nhih nti THCS Ea Yông, xã Ea Yông, nkuâl Krông Păk uănh năl, tâm rlong le\ geh nău ring tam du\t têh tât g^t êng bah kon se nti, kơl ăp oh lor nchrăp mpêt nkrem điện bah ăp nău kan ntơm bah du\t jê|. Đah ăp nău g^t dăch dêh ngăn ngăn, ăp rơh nti bah dih mông le\ pă an ăp kon se âk nău g^t mpeh mpêt nkrem điện gay do\ng tâm nhih nti, rnăk wâl n’hanh tâm nău rêh.

            Gâp m^n lah rnôk ăp kon se hăn nti s^t ri mbra g^t n’hât êng u\nh điện n’hanh ndơ ntru\p do\ng bah điện đo\ng. Hôm s^t jay mbra nkoch trêng đah me bơ\ oh nô n’hanh kônh wa [on lan mpeh trong do\ng mhâm [ư gay mpêt nkrem điện geh nău tam ngăn.

            Ăp nău kan bah pah kan nkoch trêng mpêt nkrem điện bah n’gâng kan điện le\ ns^t tay nău tam ngăn. T^ng nchih rgum bah Công ty Điện lực Dak Lak, kơp êng tâm khay 7 năm aơ, rnoh âk geh mpêt nkrem điện rlău 3,6 rkeh kWh điện rđ^l đah ndrel khay dja năm e nơh, rgum tâm 7 khay rlău aơ lah rlău 24 rkeh kWh. Tâm ban đah rnoh prăk mpêt nkrem điện lah rlău 37 rmen prăk. Nău nê an saơ nău g^t êng do\ng mpêt nkrem điện le\ jêng ngăn n’hanh ns^t tay nău tam tâm lam [on lan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân  

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng