Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng 7/7, nău kan dak si n’gor Dak Lak năl ntu\k aơ mhe kơp dơn du hê ntưp đah ndâr ko. Aơ lah n’gor tal 4 ta nkual Tây Nguyên (bah kơi Dak Nông, Kon Tum, Gia Lai) ntoh ji ndâr ko. Nu^h ji lah yuh H’Buôn Jê, rnoi Bu nong, deh năm 1968, ta [on Diêo, xă Bông Krang, nkuăl Lak, n’gor Dak Lak. Uănh nđôi srê an saơ, bah năp n’hanh tâm rnôk ntưp ji, yuh H’Buôn Jê mô hăn ntu\k ngai, mô mâp đah ăp nu^h ntôn ntưp ji ndâr ko. T^ng Ntu\k uănh nđôi kop ji Dak Lak, jêh rnôk năl nu^h ji, Ngih dak si le\ nt^m rđau nău kan dak si nkuăl Lak [ư uănh nđôi nu nău nu^h ji, uănh nđôi ăp nu^h mâp dăch đah nu^h ji. Nkra, nar aơ 8/7, Ntu\k kan le\ đă mpôl cán bộ hăn Bông Krang gay ntơm nchoeng n’gang nkual, nkh^t rdêl srê n’hanh [ư chuh vaccine an nu^h [on lan tâm nkual.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng