Pơk uănh mông nar djăt: 15/10/2020

VOV4.M’nông: Kruanh rđău kan n’gâng kan dak si n’gor Dak Lak an g^t, lôch jo\ oi rngot rngăt, tâm pơh aơ nơh, ta n’gor ntoh tay 3 ntu\k ji ndâr pưm ko đah 3 nu^h ji. Le\ pe nu^h ji dja rgum ta nkuâl Lăk da dê, tâm nê geh 2 tơm nuh srê ta xã Đăk Nuê n’hanh 1 tơm nuh srê geh ta xã Nam Ka.

3 tơm nuh srê lah ăp ntu\k mô ho\ an chuh n’gang vaccine Td njrăng n’gang ji ndâr pưm ko n’hanh mpeh xã nkual jru ngai bah nkuâl Lăk (buôn Đăk Sar, n’hanh buôn KDiê 2, xã Đăk Nuê n’hanh thôn 5, xã Nam Ka.Lôch năl geh ăp nu^h ji ndâr pưm ko, n’gâng kan dak si Dak Lak ho\ hăn ôp uănh, nchih săk ăp nu^h tă mâp dăch đah nu^h ji n’hanh an [ư ăp trong njrăng n’gang jăch ndăn rdâng lơh ji ndâr pưm ko. Tât nar 14-10, Dak Lak ho\ năl geh 48 nu^h ntưp đah kaman ji ndâr pưm ko ta 6 nkuâl lah: Lắk, M’Drắk, Krông Bông, Cư M’gar, Cư Kuin n’hanh nkual [on têh Buôn Ma Thuột.

  Nau geh bah srê ji jâng ty mbung ko\ dôl ma ntưp ngăch tâm n’gor Dak Lak, ngăn lah tâm 2 pơh êp aơ, rnoh nu\ih ntưp ji hao ngăch ăp nar ndơn geh 100 nu\ih mhe. Kơp tât lơ 14/10, Dak Lak kơp dơn bơi tât 1000 nu\ih ji jâng ty mbung, hao rlau n’gul rđil rơh aơ năm e. Nau ji jâng ty mbung ntoh tâm le\ 15 nkuăl, nkuăl têh, nkuăl [on têh tâm n’gor. Tâm nê, nkuăl [on  têh Buôn Ma Thụôt geh rnoh nu\ih ji âk ngăn, đah 230 nu\ih, nkuăl Cư Mgar 154 nu\ih, nkuăl Buôn Đôn 109 nu\ih. Bah năp nau hao ngăch bah nau ji janag ty mbung, Ntu\k nkân nau ji n’gor Dak Lak tâm rgop nsum đah ăp nkuăl ntru\nh nau kan rdâng srê ndrel săm srê ji, n’huch nau ntưp rêng bah srê./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương