Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Ntu\k rgum mât njrăng kop ji n’gor Dak Lak an g^t, n’gor mhe năl geh tay du hê nu^h kh^t tă bah ji so ndrăng kăp. Nu^h kh^t lah Nguyễn Văn Nghĩa, deh năm 1958, ta thôn 2, xã Ea Riêng, nkuâl M’Drắk. Nu^h ji năl saơ nar 23/6/2020 đah mpơl nău ji rnam dak, klach sial, jêr sông sa. Rnôk nju\n tât nhih dak si Nkual Tây Nguyên, nu^h ji dơi so\k mham uănh năl nău ji n’hanh saơ ntưp đah nău ji so ndrăng kăp. Nu^h ji dơi săm an lêt rngok, yur dak n’hanh ăp ntil dak si ntop kơl êng [a [a\. Tât nar 27/6 nu^h ji kh^t. Ntơm bah bôk năm tât a[aơ, ta n’gor Dak Lak ho\ geh 5 nu^h kh^t tă bah ji so ndrăng kăp./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng