Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2019

VOV4.M’nông: Ti\ng Ntu\k kan ngih dak si nchrăp n’gang n’gor Dak Lak, tâm khay 1 năm 2019, ăp nkuăl tâm lam n’gor mra ntru\nh [ư nau chuh n’gang vacine tâm rgop nsum ComBE Five njrăng ăp nau ji bạch hầu, siăk, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ yor kman Hib ân kon se ntơm 2-4 khay.

Ntơm bôk khay 1 năm 2019, tâm lam n’gor Dak Lak ho\ geh 3 nkuăl lah Krông Pách, Krông Ana ndrel Cư Kuin ntru\nh nau chuh Vacine ComBE Five. Tâm 4.047 kon se geh chuh ri geh 13 kon se mô geh nau tât rnok chuh, geh rnoh 1,2%. Nai dak si Phạm Văn Lào, Giám đốc Ngịh dak si njrăng n’gang n’gor  Dak Lak ân gi\t:

Ân tât rnôk aơ ri nau kan ntru\nh chuh Vacine mhe ê geh mâp nau jêr. Yơn lah, geh du nau ma gay nkah. Nau tal 1 lah ntil vacine mhe phung hên ê geh nau gi\t kloh mpeh păng. Tal bar lah nau nau geh rvê bah cán bộ nai dak si ndrel nu\ih do\ng, ngăn lah ăp nu\ih me mbơ\ kon se ê geh nau u\ch ngăn. Tal 3 lah, vacine aơ ko\ kơt ma Quinvaxem tama ne egeh ho gà le\ tế bào, yor ri mra [ư kon se ji kop duh mô lah brâp săk. Tal 4 lah yor kô to\ng vacine jo nar yor ri ma rơh aơ kônh wa tât chu mra âk lơn, yor ri ma nau kơl an ân geh [ư rjăp lơn”.

Nai dak si Phạm Văn Lào ko\ ân gi\t tay mpeh nau kan chuh Vacine ComBE Five mra geh ntru\nh tâm ăp rmôt tâm ăp nkuăl gay đăp mpăn ân nau [ư lam ăp bah rmôt nu\ih cán bộk uănh njrăng ndrel kơl an bah n’gor. Nkre, ngih dak si đa khoa ăp nkuăl ko\ mra nchrăp ăp ntil ndơ do\ng, dak si gay ma rklaih năn lah geh  nau tât. Lah lôch khay 1 aơ, ăp 15/15 nkuăl, nkuăl têh, nkuăl [on têh bah n’gor mra geh ntru\nh chuh ntil vacine aơ.

Vacine tâm rgop ComBE Five njrăng ăp nau ji bạch haùa, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi.viêm màng não mủ yor kman Hib yor Ấn Dộ ê nkra do\ng tâm bôk nau kan chuh n’gang pơk hvi ta Việt Nam ntơm khay 12 năm 2018, rgâl ân Vacine Quinvaxem bah Hà Quốc ho\ do\ng bah năp nê. Ntil Vacine aơ geh nau kơp dơn bah Ntu\k kan dak si lam ntur neh (WHO) ndrel ho\ geh do\ng tâm 43 dak tâm lam ntur neh. Ti\ng nau mbơh bah WHO, rnoh geh mô tâm tăp ma dak si vay geh ma ăp ntil Vacine geh âk dak si njrăng siăk, tâm nê geh Vacine ComBE Five lah ji kop duh nklăp39 độ geh tât 44,5% , môr lah 38,5%, duh chăng ta ntu\k chuh mra hao tât 56,3%, ji lah 25,6%, ăp nau geh tât kơt nhi\m ji lah 3,5%.

Gay nau chuh n’gang ân kon se geh đăp mpăn, ueh ân n’ham soan, nai dak si Phạm Văn Lào, Giám đốc ngih dak si njrăng n’gang n’gor Dak Lak nkah:

Gay đăp mpăn, ê lor ân geh [ư ân ti\ng rjăp nau ntru\nh chuh n’gang lah nsum ndrel chuh vacine Combe Five lah êng. Tal bar, đah nu\ih [on lan, ana geh kơt ti\ng ăp nau ntru\nh bah nai dak si tâm ăp nu\ih mô lăng geh tam, mô dơi geh chuh mô lah nsru\ng chuh. Tal 3, nau kan mêt uănh jêh rnôk chuh lah nau khlay, jêh rnôk chuh, ân geh gu\ tay ta ntu\k chuh nklăp 30 mni\t gay cán bộ nai dak si uănh rjăp. Ngăn lah 24 mông jêh chuh, ăp me mbơ\ kon se ân geh uănh njrăng kon se ân rjăp. Lah tâm 24 mông ma mô geh nau tât ri uănh lah nau ueh. Tama 24 mông aơ geh kon se mra geh nau tât, nê lah duh hô, k’hăk, brâp. Lah saơ ăp nau kơt aơ, ri ân leo nkre kon se tât ngih dạk si êp nê ngăn gay ma rklaih”.

Êng nê, ê lor ma chuh ri me mbơ\ kon se gay rao kloh săk jăn ân kon se, ân kon se sa, pu toh to\ng, mô ân hơm ir mô lah ji ngot ir, nsoh kho ao ân ueh, n’ik. Tâm ăp nar bri n’ik ri gay mât ân kon se duh , der lơi kon se n’ik jêng ji klơm soh ndrel ăp nau ji mra tât yor bri n’ik./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng