Pơk uănh mông nar djăt: 19/11/2019

          VOV4.M’nông Rlău 10 năm pah kan nghệ thuật quần chúng, Thượng uý Y Thắng Niê rnoi Rđe pah kan ta Đội Tuyên truyền Văn hoá ăp ntu\k, n’gâng kan leo kan tahen n’gor Dak Lak le\ tâm rgop đah ăp nu^h kan ndrelle\ njôt nău mprơ n’hanh ăp nău ueh êng- nău njroh mprơ ntoh lư Tây Nguyên kơl an [on lan n’hanh băn kan ndrel ta Dak Lak. Bâh ne\, ntop n’hao nău rêh nău m^n bâh [on lan n’hanh tahen ta nkual njônh ngai bâh n’gor.

 

Kon dak bôk tâm rnăk wâl geh 4 hê oh nô ta nkuăl têh Ea Pôk, nkuăl Cư M’gar, bôl rnăk wâl mô geh nu^h t^ng nghệ thuật, yơn Y Thắng lo\ u\ch đah nău njroh. Bah rnôk hôm e jêt, nô du\t u\ch râng ăp nău [ư njroh mprơ bah ngih sam [u\t mô lah [on lan [ư. Gay [ư t^ng nău u\ch nghệ thuật, rnôk jêt tốt nghiệp THPT, Y Thắng le\ ndơ\ sam [u\t râng tâm rlong lăp Ngih sam [u\t Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội n’hah dơi lăp nti jrô nti njroh.

          T^ng Y Thắng, trong hăn nghệ thuật mô geh dơh n’hanh so\ng kơt nău m^n. Đah nu^h bu ur t^ng nău njroh nle\ njê, đah nu^h bu klô t^ng nău kan aơ jêr jo\t âk tơ\. Yơn lah, đah nuih n’hâm n’hanh nău u\ch du\t têh, săk nơm le\ lôch jêh mro ăp giáo án ma nai jao.

          Y Thắng an g^t, 6 năm nti, khay 7/2010, nô tốt nghiệp loại xuất sắc hôm dơi đă s^t pah kan ta Rmôt nkoch trêng văn hoá bah dâng mpeh tâm N’gâng kan nt^m rđau tahen n’gor Dak Lak. Bơi 10 năm t^ng đah nău kan, săk nơm le\ biên đạo, ndâk nkra n’hanh râng njroh mprơ hang rhiăng nkô| nău văn hoá-njroh mprơ rho\ an kônh wa, băl mpôl ta bah dâng. Y Thắng nkoch mpeh nău u\ch đah nău kan bah săk nơm:

Thượng uý Y Thắng ta ntu\k njroh mprơ

 

          “Ăp tơ\ gâp [ư bôk nău njroh mprơ ri t^ng bôk nău ăp nar lễ têh bah neh dak, rnôk hăn bah dâng njroh mprơ ri gâp ndâk njêng t^ng bôk nău: nt^t nsa mpeh Đảng ri đah ăp nău nkoch trêng mpeh Đảng. Êng ăp nkô| nău mpeh Tây Nguyên ri săk nơm lah nu^h rnoi mpôl đêt jêng wât n’hanh biên đạo gay bôk nău njroh mprơ ue\h, kơl nu^h [on lan wât gay mât ndray. Ăp bôk nău njroh mprơ gâp n’hanh băl mpôl njroh mprơ dơi kônh wa wơt dơn du\t n’hâm”.

          Bu ranh [on Y Mút B’krông, ta [on Jing, xă Krông Jing, nkuăl M’Đrăk an g^t, ăp tơ\ Rmôt nkoch trêng Văn hoá bah dâng mpeh tâm N’gâng kan nt^m rđau tahen Dak lak s^t njroh mprơ, wa n’hanh [on lan tât uănh du\t âk. Bu ranh [on Y Mút uănh lah, ăp nău nkoch trêng mpeh Đảng, nău ro\ng [on tơm neh dak, mpeh kon nu^h n’hanh văn hoá Tây Nguyên dơi rmôt rdâk [ư ue\h, njroh mprơ ue\h n’hanh ue\h t^ng rnoi mpôl. Bu ranh [on Y Mút uănh kah:

 “Kônh wa ta aơ đêt dơi uănh ăp bôk nău văn hoá-njroh mprơ, jêng ăp tơ\ geh kônh wa tât jay văn uănh [on uănh du\t âk. Ăp bôk nău njroh mprơ mpeh Đảng, mpeh wa Hồ mbra kơl băl mom u\ch ro\ng tay neh dak, u\ch ro\ng [on lan, nsrôih tiăr nti gay ndrel [ư ue\h nuih n’hâm Hồ Chí Minh ndrel ndâk njêng neh dak. Êng ăp nkô| nău nghệ thuật mpeh Tây Nguyên ri du\t ue\h, njroh ch^ng goong, njroh xạp du\t ueh n’hanh ue\h. Ntu\k njroh geh rdâk [ư jay nhih du\t dăch dêh. Kônh wa răm ngăn ăp tơ\ dơi uănh nghệ thuật kơt aơ.


Ndrel đah băl kan kơl [on lan rdâng dak lip

Rmôt nkoch trêng Văn hoá bah dâng mpeh tâm N’gâng kan nt^m rđau tahen n’gor Dak Lak geh 11 nu^h. T^ng Thượng tá Liêng Hót Kiên-Kruanh rmôt nkoch trêng văn hoá bah dâng mpeh tâm N’gâng kan nt^m rđau tahen Dak Lak, yor biên chế đêt tâm rnôk ăp nkô| nău njroh mprơ âk, rmôt an [a [ơ pah kan ntop mông nar n’hanh đah nuih n’hâm têh ngăn gay ndâk njêng ăp nău njroh mprơ ue\h khlay nghệ thuật rho\ an nu^h ua\nh. Tâm ne\, nô Y Thắng Niê rgop tơm khlay mro.

Thượng tá Liêng Hót Kiên an g^t, ndrel đah nău [ư t^ng ăp bôk nău nghệ thuật rho\ an kônh wa n’hanh băl mpôl ta n’gor Dak Lak, Thượng uý Y Thắng Niê hôm râng ndâk [ư âk bôk nău kan văn hoá-njroh mprơ têh yor UBND n’gor Dak Lak, Quân khu 5, mô lah Tổng cục Chính trị [ư. Thượng tá Liêng Hót Kiên, ua\nh lah mpeh nu^h mpeh tâm gưl bah nơm.

 “Nuih n’hâm pah kan, nti nsơm n’hanh tiăr nti ri đồng chí Y Thắng du\t n’hâm, lôch ue\h mro nău kan dơi jao. Mpeh trong kan đoàn gâp ua\nh lah đồng chí du\t têh nuih n’hâm bah đồng chí, tă bah ăp rơh trôk nar lơh dak lip, rnôk geh nt^m rđau bah gưl ka lơ đồng chí nchrăp lăp bah dâng ăp nkuăl Ea Súp, Buôn Đôn, M’Drak, Krông Bông ntop kơl nu^h [on lan [ư jay, pă dak si, răk mrăi nkual trôk nar lơh, măng râng tâm nđur njroh mprơ đah rmôt druh ndăm [on lan. Đồng chí lah nu^h đảng viên mon le\ nuih n’hâm”.

Êng đah ăp băl mpôl tâm ntu\k kan rnôk dơi rêh đah ur kon, Thượng uý Y Thắng Niê rêh ngai rnăk wâl rlău 2 rbăn km. Yuh Nông Thị Trang, ur Thượng uý Y Thắng Niê dôl pah kan ta n’gor Lạng Sơn.

Thượng uý Y Thắng n’hanh băl kan jêh njroh mprơ

 

Yuh Trang nkoch, bôl ngai rbăn km yơn nău ro\ng ur sai hôm e ue\h mro. 2 hê ur sai tâm ntru\t nsôr ndrel rlău đah jru ngai lôch ue\h nău kan, ndâk njêng rnăk wâl tâm rnglăp ue\h lăng. Yuh Trang nkoch:

 “Ur sai gâp gu\ ngai geh 7 năm hôm, sai gâp pah kan ta Dak Lak mpeh tâm nkual Tây Nguyên. Ăp tơ\ răm rngot mpôl hên do\ng điện thoại, zalo, Facebook, Facetime… gay nkoch ntru\t nsôr. Ăp năm nô dơi rlu s^t khâl jay ri an mông nar mât uănh 2 hê mê| kon. Nô lah nu^h gơih, way n’gôn piăng êng, jêh ne\ ndơ\ ur kon hăn uănh phim, ca nhạc… gay rsơl mông nar gu\ ngai. Săk 2 hê mê| kon hên ri ăp tơ\ u\ch dơi gu\ ndrel, rgum s^t du ntu\k”.

Bôl rêh ngai ur kon, o\k r’ah nău kan yơn Thượng uý Y Thắng Niê lôch ue\h mro nău kan. Đah ăp nău nsrôih tâm rnôk pah kan, Thượng uý Y Thắng dơi Tổng cục Chính trị, Quân khu 5, UBND n’gor Dak Lak, N’gâng kan nt^m rđau Tahen n’gor an âk ndơ nkhôm khlay. Lơn lah, tâm bôk khay 8/2019 mhe rlău, Y Thắng Niê lah Đảng viên mom ngăn bah n’gor Dak Lak dơi đă râng bôk nău kan tâm mâp “500 đảng viên mom ntoh lư lam dak nti n’hanh [ư t^ng nău Wa” năm 2019.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng