Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 25/9, ta xã nkuăl n’har bri Ia Lốp, nkuăl Ea Súp, tahen Biên phòng n’gor Dak Lak tâm rgop nsum đah N’gâng kan tâm nkuăl [ư nau hăn so\k leo lơi ndrak nsiu, phao bleo tih dôih tâm nkuăl n’har bri. Lam nkuăl n’har bri bah n’gor geh rlau 22 rbăn [on lan ăp nroi rêh tâm 2 nkuăl Ea Súp ndrel Buôn Đôn. Rơh rlau aơ, nau kan mêt prăp, do\ng tih dôih ndrak nsiu, ndơ rtoh ho\ geh jêr ngăn, lơh nau khuch khat hô. Bah năp nau aơ, ntơm bôk khay 9 năm 2020 tât rnôk aơ, rmôt tahen Biên phòng Dak Lak ho\ ntru\t dăng nau kan nkoch trêng, bonh đă ăp kơn [on lan tâm nkuăl n’har bri jao ân 70 n’gâr phao ăp ntil, rlau 100 grăp ndrak ăp ntil, ndrel ma du đê| ntil play, tak, đao. Gay ma nau kan so\k nkân lơi ndơ rtoh ueh nâp lơn, tâm rơh tât, Tahen Biên phòng n’gor Dak Lak lo\ ntru\t dăng nau kan mêt uănh, kơp rjăp nau kan ăp nkuăl, nu\ih tâm nkuăl n’har bri./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương