Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.Mnông:Nar 23-5, ntu\k kan lao động, thương binh n’hanh xã hội Dak Lak tâm rgop đah UBND nkuăl Ea Kar [ư lễ rgo\ jă nău kan njrăng, rdâng rmok dak  an oh kon se gâl n’gor năm 2019.

 

aơ lah nău kan ntoh lư bâh nău nchrăp kan kơl tât râng kan săk rnglăy n’hanh nâp nâl mpeh njrăng rmok dak ta oh kon se yor ntu\k kan tâm kơl Bloomberg-Hoa Kỳ ntuh kơl.

Ta Dak Lak, nău kan geh mbơh [ư ta 8 xã bâh nkuăl Ea Kar. Đah nkô| u\ch lah 1 rbăn oh kon se geh năp nti blău re dak, geh du\t đê| 700 oh bâh 6 tât ba dâng 15 năm deh geh nti re đăp mpăn, le\ rngôch ăp xã mbra geh rmok dak âk geh nău mbơh njrăng lor; ăp xã geh ntu\k re mô lah ntu\k nti re đăp mpăn t^ng nău nt^m bâh nău kan, le\ rngôch ăp nai nti , nu^h nti re bâh nău nchrăp kan, le\ nti re geh nt^m nti n’hao nău blău nti re an oh kon se.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng