Pơk uănh mông nar djăt: 28/9/2020

          VOV4.M’nông Tâm ton tăch rgâl dah ro\ng yor Việt Nam-Châu Âu, kuăl lah EVFTA, ngoay tâm âk tâm ton tăch rgâl dah ro\ng dơi âk doanh nghiệp mpo\ng kâp, nkre geh tam bah nar 1/8. Đah nău dơh lah ntu\k way nkra njêng ăp ntil ndơ lo\ mir tăch n’gluh khlay kơt: cà phê, tiêu, cao su, điều, rnih bum, dak su\t… ăp doanh nghiệp ta Dak Lak geh nău nchrăp m’hâm gay wơt dơn ăp nău geh bah EVFTA kơt rlet rlău ăp ntu\l rlong dôl n’gluh an.

 

Lah doanh nghiệp way tăch rgâl, tăch n’gluh dak bah dih ăp ntil ndơ cà phê, tiêu n’hanh du đêt ndơ lo\ mir ta Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV tăch n’gluh bah dih 2/9 Dak Lak (Simexco Dak Lak) ntơm g^t ăp nău u\ch ntu\k rwa\t, tâm ne\ geh Châu Âu lah ntu\k rwa\t jêr jo\t đă tâm di ndơ rhăt jăp, geh tât mpêr n’gar kỹ thuật, tu tơm ndơ, đăp mpăn kloh ue\h ndơ, ntu\k ntô nkra njêng. Ndrel đah nău ndơ\ ăp naư mbơh kơl ăp ntu\k, doanh nghiệp n’hanh nu^h [on lan rgâl bên nkra njêng, tâm di ue\h lơn nău u\ch ntu\k rwa\t, công ty le\ boăt nthoi rjăp đah rhiăng rnăk [on lan, nt^m, ntop kơl nkra njêng cà phê, tiêu tâm di nău u\ch ntu\k rwa\t n’hanh rwa\t ndơ rho\ an ntu\k tăch n’gluh bah dih, tâm ne\ geh ntu\k rwa\t Châu Âu (EU). Yor nê, tâm ton tăch rgâl dah ro\ng Việt Nam-EU (EVFTA) geh tam, ri ăp mpêr n’gar kỹ thuật, ăp nău đă n’gluh an bah ntu\k rwa\t EU le\ mô hôm geh nău jêr đah doanh nghiệp. Wa Nguyễn Tiến Dũng, Kruanh nău nchrăp [ư cà phê nâp nâl, công ty Simexco Dak Lak an g^t:

“Doanh nghiệp le\ du\t uănh tât nău aơ, rnôk ndoh ndơ lo\ mir bah Việt Nam hăn ntu\k rwa\t aơ mbra dơh lơn, dơi kơl an âk lơn. Yơn lah, đah ăp dak tăch n’gluh ndơ ri đă ue\h kah du\t lah jêr jêng joi nău kan lo\ mir bah Việt Nam kơt Simexco le\ an ndâk [ư nkual tăm gay m’hâm [ư tâm di ăp nău ue\h. Lơn lah rnoh dak si tu ndru\ng lăp ntu\k rwa\t Châu Âu”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, n’hanh ăp đại biểu gưl prêh khâl ndrơng cà phê An Thái ta Rgum tăch ndơ, mpla nsơ Trung Quốc-ASEAN rơh tal 13

 

Tâm ton EVFTA le\ geh tam bah nar 1/8/2020, le\ rngôch ndơ tăch n’gluh khlay kơt: cà phê, phe, dak su\t, mât rong, nkao play, tui ka Việt Nam dơi jăng lơi soay rnôk tăch n’gluh an ăp dak Châu Âu. Yơn lah, yor khuch bah srê Covid-19, nău u\ch ntu\k rwa\t mbrơi, rdêng ndoh ndơ mâp âk jêr jo\t, ăp nău [ư tăch rgâl đah doanh nghiệp Dak Lak n’hanh ntu\k rwa\t EU mô geh âk âk, yơn le\ rngôch ăp doanh nghiệp nkra njêng tăch rgâl ta n’gor le\ g^t nu nău, n’hanh nchrăp ăp trong gay dơi kơt do\ng ăp nău geh bah EVFTA jêh srê Covid-19 hăn rlău. Wa Phạm Văn Quang, Kruanh công ty TNHH G20 Việt Nam, ngoay tâm âk ntu\k way nkra njêng ndơ cà phê môi an g^t:

“Rnôk srê geh le\ rngôch ăp dak châu Âu mô nglăp rwa\t ndơ bah dak êng, aơ lah du nău jêr an doanh nghiệp ta Việt Nam kơt ăp dak êng. A[aơ, doanh nghiệp mpôl hên hôm e mât trong lah lah nu^h pă ndơ ta ăp nkual châu Âu aơ gay khân pơng tâm pă an du đêt dak. Ndrel đah ne\ lah ntrôl dăng ăp nău ue\h gay tâm di EC bah khân pơng, aơ lah nău tâm di đă [ư. Aơ lah trong [ư gay doanh nghiệp râng ntu\k tăch rwa\t aơ”.

EU lah ntu\k rwa\t têh n’hanh geh âk rnoh nu^h rlău 500 rkeh nu^h, d^ng le\ GDP rlău 15.000 rmen đôlar, geh nklăp 22% GDP lam ntu\r neh. Châu Âu lah rmôt kan ndrel tăch rwgal way ơm bah ăp ntil ndơ lo\ mir bah Việt Nam kơt: cà phê, tiêu, grăp điều. Rnôk tâm ton EVFTA dơi ký lah rnôk ăp nău kan lo\ mir dơi g^t đah âk dak đah rnoh năch âk đo\ng, lah ngoay tâm âk nău dơh đah nău kan lo\ mir tâm rnôk ndơ lo\ mir mâp âk jêr jo\t đah ntu\k tăch a[aơ. Lah ntu\k geh âk nkra njêng ăp ntil ndơ lo\ mir têh khlay kơt cà phê, tiêu, cao su, grăp điều, rnih bum, dak su\t… ăp doanh nghiệp Dak Lak đêt âk geh nău blău ơm tâm nău ndơ\ ndơ lo\ mir bônh ta âk ntu\k rwa\t êng êng, tâm ne\ EU lah ngoay tâm âk ntu\k nsing nơm dơi ăp doanh nghiệp ơm uănh khlay. Đah nău ơm tăch n’gluh cà phê wâr k^n n’hanh môi âk năm, Công ty cổ phần đầu tư n’hanh hun hao cà phê An Thái le\ n’hanh dôl mô rlu n’hao ue\h kah ndơ, ntil ndơ, ntô l^r du\ng kơt ơm ua\nh khlay [ư joi tu tơm ndơ ue\h kah gay hun hao ndơ ta ntu\k rwa\t EU ngăn lah rnôk tâm ton EVFTA pơk luh. Wa Nguyễn Xuân Lợi, Kruanh công ty cổ phần đầu tư n’hanh hun hao cà phê An Thái an g^t:

Trong way tâl du\ng ndơ bah Công ty TNHH MTV Tăch n’gluh dak bah dih 2/9 Dak Lak (Simexco Dak Lak)

 

“Aơ lah di an doanh nghiệp ntơm lăp ntu\k rwa\t jêr lơn. Yơn lah mâp mô đêt jêr jo\t yor doanh nghiệp he dơi lah geh âk yơn nkôp đah ăp doanh nghiệp cà phê lam ntu\r neh  ri khân pơng hôm dăng lơn du\t âk. Yor he dôl tâm rlong đah ăp nu^h têh. Tâm ăp năm bah năp doanh nghiệp an na nao rgâl mhe công nghệ, n’hao săk rnglăy pah kan n’hanh uănh khlay ue\h kah gay tâm di nău u\ch rgum lăp”.

Dơi lah, doanh nghiệp ndơ lo\ mir Dak Lak dôl dâk nklang du nkual ndơ geh âk n’hanh du ntu\k tăch têh hvi. Yơn lah, trong hăn bah doanh nghiệp hăn ntu\k rwa\t EU mbra mô dơh. Bah meng ne\ nsrôih bah doanh nghiepẹ du\t u\ch nău kan ndrel rjăp bah nu^h [on lan, naư kơl bah ăp gưl n’gâng kan, ăp ngih pah kan dơi kan tâm nău mbơh nt^m, ntop kơl nău mhe, ntru\t nga\ch kơp dơn joi tu tơm nkra njêng, kơp dơn ăp rnôk nkra njêng bah ăp nkual tăm tâm nu^h [on lan nta an ntơm an doanh nghiệp jêh nău kan bah nơm ta ntu\k tăch rwa\t.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương