Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2019

VOV4.Mnông: Tết Nguyên đán Kỷ Hợi le\ êp tât, rnôk aơ, ăp nu\ih tăm nkao ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak dôl mât chăm, nkra ueh gay an luh ăp ndơ nkao ueh ngăn rho\ ntu\k tăch ndơ Tết.

Nău nkoch bah PV Nam Trang, jă kônh wa kâp gu\ djăt.

            Mir tăm kao bâh rnăk vâl nô Trần Văn Tuấn, ta thôn 4, xã Hoà Thắng, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột tâm ăp nar aơ, nău mât chăm ăp ntil kao mai, kao hồng n’hanh quất dôl geh ăp nu^h kan ta rnăk vâl [ư ndăn na nê|. Rlău ma nău do\ng nu^h kan ta rnăk vâl, nô Tuấn manh đă tay 4 nu^h kan way mât chăm an klâp ma 1 rbăn tơm quất, 400 gri mai, n’hanh rlău 1 rbăn gri hồng. đah nău tă kan rlău 20 năm tâm nău kan tăm kao tết, nô Tuấn an g^t, bâh trôk nar ueh lăng, nô u\ch, yan kao tết năm aơ mbra ns^t tay an rnăk vâl nô nău geh bâh 500-600 rkeh prăk.

            “Bôl ma geh mât chăm quất mô lah kao hồng, môlah mai r^ ta rnôk bôk năm nău nchrăp kan lah du\t jêr. Rnôk he le\ chăm păng ueh jêng hô r^ du\t dơh . trôk nar mih sial năm aơ ueh an kao, tơm cảnh ta rơh tết năm 2019. tât rnôk aơ lah [ư lôch hôm, a[aơ kâp bu tât rvăt n’hanh hăn chợ tăch dơm”.

            Đah nău tă kan 8 năm tâm nău kan tăm lan bri, nô Nguyễn Văn Phong, khối 7, phường Thành Nhất an g^t, tâm rlău 1 khay ba năp, rnăk vâl nô le\ [ư ua\nh năl ăp tơm kao lan t^ng nkual gay ma dơh mât dơh tăch tâm ban kơt do\ng ăp ntrong kan tơm gay ma an kao luh dang ueh. Nô Phong an g^t tay, tâm ăp năm dăch aơ, nu^h do\ng pâl kao u\ch ăp tơm lan bri ta nar tết, bâh ne\ ma mir lan đah rbăn tơm bah rnăk nô Phong tât a[aơ le\ geh bu dăn rvăt bơi tât 60%, tâm ne\ du n’gul tăch an bah dih n’gor êng.

            “Ua\nh nsum lah tât rnôk aơ r^ hôm đê| dơm, mô hôm âk, du đê| tơm ueh bu le\ rvăt le\ hôm. Năm aơ rnoh khlay lan khlay lơn, tât a[aơ bu [ư âk le\ hôm, năm aơ nău geh prăk tăch âk lơn đah ăp năm đo\ng”

            Yan kao tết năm aơ, rnăk vâl nô Trần Thế Tân, ta tổ dân phố 2, phường Tân Tiến, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột mbra tăch an ntu\k tăch rgâl klâp ma 200 gri n’hanh 20 rbăn n’g^ng kao cúc. Đah rnoh ăp gri 300 tât 400 rbăn prăk n’hanh bâh 6 tât 7 rbăn prăk/n’g^ng kơt a[aơ, yan kao tết năm aơ mbra ns^t tay nău geh ueh an rnăk vâl nô Tân klâp ma 60 rkeh prăk. Nô Tân an g^t, kao cúc lah ntil kao an geh mât tăm ueh n’hanh t^ng di kĩ thuật bâh săch ntil, jur tăm, poh phân , mpoh điện n’hanh to\ dak an kao, yor ne\ gay ma dơi geh du gri kao tết ueh r^ nu^h tăm kao le\ mât chăm âk mông nar ta ne\.

            “Trôk nar năm aơ đah ta ntu\k nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ăp ntil kao hun hao ueh n’hanh t^ng nău aơ r^ rnoh tăch đah năm e mô hao khlăy yơn đăp mpăn nău geh an [on lan tăm kao”.

            Đah trôk năr ueh lăng, ăp ntil kao, tơm cảnh têh jêng hun hao ueh n’hanh rnoh khlăy mô ir khlăy, mbra kơl an nu^h tăm kao ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, Dak Lak geh du yan kao tết geh nău dơi.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng