Pơk uănh mông nar djăt: 9/9/2020

VOV4.Mnông- T^ng nău mbơh bâh n’gâng kan dak si, nkuăl M’Drăk n’gor Dak Lak mhe geh tay du hê nu^h ntưp đah kaman ndâr pưm ko, n’hao rnoh nu^h ji ta nkuăl hao tât 10 nu^h. nu^h ji tal 10 lah Y.C.K, deh năm 2003, rnoi Rđe, ta [on Zô, xã Cư Prao. Nu^h ji dôl geh gu\ săm ta ngih dak si têh nkual Tây Nguyên. Ta ntu\k kơp dơn nu^h ji, ntu\k kan dak si nkuăl M’Drăk le\ puh dak si rao kaman, so\k ntil mham ua\nh năl đah ăp nu^h geh mâp đah nu^h ji. Nkre lah [ư leo an nu^h geh tâm mâp đah nu^h ji n’hanh nu^h [on lan dăch jay nu^h ji ngêt dak si njrăng rdâng nău ji, ntrôl nău kan mbơh tơih n’hao nău g^t vât an [on lan mpeh njrăng rdâng nuh srê ndâr pưm ko.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương