Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.Mnông: Kêng măng nar naơ 19-3, mpôl pah kan bâh Uỷ ban rnâng kan Quốc hội pah kan đah UBND n’gor Dak Nông mpeh nău geh [ư t^ng nău kơl, pháp luật mpeh [ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh n’huch ach o nâp nâl nkual rnoi đê|, gôl yôk lvang năm 2012-2018. mpôl pah kan ua\nh rnê ăp nău geh mpeh pah kan n’huch ach o, ngăn lah nău kan n’huch ach o an nu^h [on lan rnoi đê| bâh n’gor Dak Nông le\ dơi geh tâm ăp năm ba năp. Mpôl kan đăn’gor an geh ua\nh njrăng ntuh kơl geh nău kan tơm khlăy, nău kan tơm an ăp ntu\k kan ndơ do\ng nkual [on lan. Mpeh ăp nău tâm rgop dăn đă bâh n’gor Dak Nông, mpôl kan mbra rgum le\ rngôch, mbơh tơih an trung ương ua\nh n’hêl ntru\nh kan. Tâm ne\ ua\nh khlăy tât nău ntru\nh nău kơl na nê| an nu^h rnoi đê| ach o.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng