Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 8/7, Mpôl pah kan bah Bộ Xây dựng tă bah Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn [ư kruanh mpôl leo hăn ho\ pah kan đah UBND  n’gor Dak Nông mpeh đăp mpăn hăn ntung trong, đăp mpăn pă an dak kloh rsang n’hanh rgum ndo\k ta n’gor.

Ngoăy tâm ăp nkô| nău rgum khlay ta rơh hop lah ân rdâk njêng, dăp rgum Dak Nông geh ntu\k tơm gay ntru\t ntrôl pâl nđaih tâm ban kơt ăp trong nkra tâm di đăp mpăn soih aih meng trong hăn ta ăp quốc lộ. T^ng nău mbơh ta rơh pah kan, tât a[aơ, Dak Nông ho\ t^ng [ư lôch jêh pah kan ôp uănh tay ăp to\ng lam le\ rngôch, nchih rgum neh n’hanh drăp ndơ ta neh ta le\ rngôch 7 nkuâl, nkual [on têh. N’gor Dak Nông ho\ nkoch âk nău hôm rbăn lhơ, ko\ kol n’hanh dăn đă mpôl pah kan nso\ng kơl an ăp Bộ, n’gâng kan Trung ương geh trong r[o\ng rđău đă nt^m nti, droh rklai. Lơn lah mpeh rêng si [u\t lam trong kan pháp luật tâm mât do\ng hun hao nkual [on têh mô ho\ dơn ngoăy, [ư jêr jo\t an pah kan mât do\ng, hun hao nkual [on têh t^ng di dăp rgum./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng