Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (19/7), UBND n’gor Dak Nông [ư Tâm nchră nkoch bri đah ăp doanh nghiệp ta n’gor. A[aơ, n’gor Dak Nông geh 4.468 doanh nghiệp đăng ký njêng đah tơm prăk đăng ký rlău 37.000 rmen prăk, yơn rnoh âk doanh nghiệp dôl kan ngăn ri dơn geh rlău 2200 doanh nghiệp dơm, lơn âk lah ăp doanh nghiệp jê| n’hanh dah găp…Ta rnôk tâm nchră, ăp doanh nghiệp ho\ ndơ\ luh ăp nău rgop, nău dăn đă rgum tâm ăp nkô| nău neh ntu: so\k mplơ\, pă an neh ntu\k nchrăp kan, nộp n’hanh so\k soăy neh doanh nghiệp, tâm pit neh ntu đah doanh nghiệp n’hanh nu^h [on lan mbrơi nkra bah; nău mbơh ngơi gu\ dâk du đêt nhih pah kan, dơn kan bah nu^h mât bôk rnôk ký an do\ng ăp si [u\t njoăl.

Kruanh rđău kan UBND n’gor Dak Nông n’hanh ăp n’gâng kan dơi kan, nkuâl le\ tâm ôp, ơh ăp nău rgop bah doanh nghiệp n’hanh geh trong r[o\ng nkra d^l ăp nkô| nău hôm nchiăng khan ta rnôk tâm nchră. UBND n’gor Dak Nông lah rjăp n’gor way nsrôih droh rklai jêr jo\t, ko\ kol an doanh nghiệp kalơ nuih n’hâm nsrôih ue\h, năn ngăch n’hanh geh nău tam. Yơn lah, rnoh nău dơi tâm rlong  gưl n’gor PCI hu\ch đo\ng, mpơl nô nău bah lơ nduh bah dâng nđik tâm nău nkra si [u\t kan, ko\ kol bah doanh nghiệp./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng