Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

  VOV4.M’nông: Đah rlău 40 rnoi nu^h oh nô ndrel gu\ rêh , ăp năm dăch aơ n’gor Dak Nông way dơi Đảng, Ngih dak uănh khlay ntuh kơl an pah kan nu^h rnoi mpôl đê| đah âk bôk nău kan, trong nchrăp ngăn ngăn. Gay g^t kloh lơn mpeh t^ng [ư trong kơl nu^h rnoi mpôl đê| ta n’gor dja, phóng viên nkô| way nkoch geh rơh tâm ôp đah wa K’Khét Atô, groi kruanh Ban Dân tộc n’gor Dak Nông. Jă kônh wa n’hanh băl mpôl gu\ djăt.

            - Hơi wa, nău an [ư trong kơl nu^h rnoi mpôl đê| tâm bah ri aơ nơh ho\ kơl kônh wa nu^h rnoi mpôl đê| ta Dak Nông klaih rlău ach o mhâm mêh.

            Wa K’Khét Atô: Tâm ăp năm rlău aơ ma âk trong nkra gay t^ng [ư jăp trong kơl nu^h rnoi mpôl đê| tât dơi đah nu^h dơi kơl n’hanh nău nsrôih bah lam Đảng bộ n’hanh [on lan ăp rnoi nu^h bah n’gor Dak Nông; đah âk tơm prăk êng bah ngân sách ngih dak, bah nsum mpôl n’hanh bah rnăk wâl êng khân păng nơm ăp rnăk ach o, pah kan jut jăng ach o ho\ geh du đêt nău dơi du\t di ma rnê. Nău rêh, wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h bah [on lan nu^h rnoi mpôl đê| dơi rgâl ue\h n’hanh n’hao geh, tâm hun hao wa\ng sa, nu^h rnoi mpôl đê| lor bôk năp ho\ geh nău rgâl mpeh nău m^n, nău way pah kan jan sa; tâm nkual [on lan nu^h rnoi mpôl đê| geh âk trong leo [ư mir ba, tăch rgâl ns^t tay nău geh wa\ng sa âk nơm geh g^t do\ng khoa học kỹ thuật, rnoh rnăk hu\ch ach o r^ng ăp năm hu\ch rlău 3%, tâm nê, hu\ch rnoh rnăk ach  o tâm [on lan nu^h rnoi mpôl đê| lah 4,6%/năm n’hanh nu^h rnoi mpôl đê| [on tơm ta ntu\k lah 4,58%/năm.

            - Bol ma trong kơl nu^h rnoi mpôl đê| geh du đêt nău dơi ue\h, yơn a[aơ hôm geh ngăn ăp nău khoah đo\ng, t^ng may nê lah moh ndơ mêh?

            Wa K’Khét Atô: Khoah tâm nău t^ng [ư trong kơl nu^h rnoi mpôl đê| tâm bah ri aơ nơh lah ndrel du trong kơl tă bah âk n’gâng kan, âk gưl mât, rnoh prăk n’gle\ an đêt, tâm pă mô năn ngăch n’hanh geh trong kơl mô geh to\ng geh prăk tâm pă [ư, jêng tât chrai rlău nău dăp rgum, trong nchrăp bah n’gor; bah meng nê nău tâm pă prăk do\ng mô ăp kôp jêng tât jêr jo\t tâm trong t^ng [ư nău kơl. Bôk nău kan 135, Ban Dân tộc lah nhih pah kan rnâng kan yơn nău an t^ng [ư ăp trong nchrăp kan jê| tâm ndop  tă bah âk n’gâng kan mât, nt^m nti an t^ng [ư; jêng jêr jo\t tâm nău rgum si [u\t mbơh roh âk mông nar.

            - Ntơm bah nău ngăn geh ta n’gor Dak Nông, Ban Dân tộc geh nău rgop mô lah geh nău dăn đă ăp trong nkra mpeh trong kơl nu^h rnoi mpôl đê| kơl kônh wa hu\ch bah ach o jo\ jong đo\ng?

            Wa K’Khét Atô: Gay t^ng [ư ue\h trong kơl nu^h rnoi mpôl đê| rgop jut jăng ji ngot, hu\ch ach o, lơh bah plơ\ tay ach o an kônh wa [on lan nu^h rnoi mpôl đê|, ân rgum t^ng [ư jăp du đêt trong nkra ngăn ngăn bah kơi aơ: Ân njêng nău dơn ngoăy âk n’hanh dơn kan âk lơn đo\ng, nău kan nsum bah ăp gưl  uỷ Đảng, n’gâng kan ta ntu\k n’hanh ăp ntu\k kan nsum mpôl. Pah kan hu\ch ach o ân dơi ndơ\ luh tâm lam trong nchrăp hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h bah n’gor, tâm ban kơt ăp nkuâl đo\ng. Ăp mpôl kan chính trị- rêh jêng kon nu^h  kơt: nông dân, bu ur, mpôl tahen ơm, mpôl druh ndăm t^ng [ư pah kan jut jăng ji ngot, hu\ch ach o tâm t^ng nu^h lăp tâm mpôl kan nê, tâm nê, nu^h nsing nơm, bu ranh [on, Kruanh thôn, [on, mpôl druh ndăm lah mpôl lah mpôl hăn leo lor tâm pah kan jut jăng ji ngot hu\ch ach o; ăp mpôl pah bah rmôt chính trị- rêh jêng kon nu^h, nsum mpôl n’hanh ăp đơn vị, doanh nghiệp geh nău krêp dêh đah ntu\k kơl nu^h ach o.

            N’hao dăng rgum ntêr le\ ăp tơm ndơ tâm n’hanh bah dih dak, tơm ndơ bah ăp rơh kơn tâm nău rêh, bah ăp nu^h kan wa\ng sa gay njêng luh suan dăng rgum an pah kan jut jăng ji ngot, hu\ch ach o. Tâm nê, ân nta tay trong dơh mpeh nău way, trong kơl gay ăp ntil doanh nghiệp, hợp tác xã, rmôt tâm boh geh ndơ ma hun hao gay nta joi nău kan an nu^h rnoi mpôl đê| n’hanh n’hao rnoh geh wa\ng sa an nu^h kan, lơn lah geh trong kơl wa\ch rgum mpeh nău way an ăp trong kan, n’gâng kan ma nu^h rnoi mpôl đê| dơh tât kơt tăm bri, tơm tăm jong nar, mât rong. Nkre, ntro\ng năl hu\ch ach o lah nău dơn kan bah rnăk wâl ach o, nu^h ach o nơm, ân mhâm [ư an nu^h ach o, rnăk ach o dâk kan êng, lor nchrăp t^ng [ư n’hanh geh dơn kan jăp lơn đo\ng gay nsan hao klaih rlău ach o jo\ jong…

            Ơ, dăn lah ue\h wa!


Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương