Pơk uănh mông nar djăt: 18/8/2018

     

 

            VOV4.Mnông:Ta rơh tâm lơh tâm su, xã Cư Pơng, nkuăl Krông Búk, n’gor Daklak lah nkual gu\ kan nâp ueh, tahen n’hanh [on lan du nuih n’hâm t^ng cách mạng, tâm lơh têh dăng an tât nar rklaih đăp mpăn. A[aơ, ta rơh rdâk njêng ngih dak, [on lan ăp mpôl rnoi xã Cư Pơng n’hao tay nău way ơm, tâm rnglăp ntrôl nău ach o, rluk mâl, nsum ti hun hao wa\ng sa, rdâk njêng nkual [on lan mhe.

 

            Tâm ngih jong way ơm đah rnoh khlăy rhiăng rkeh prăk, wa Y Hluắt Êban, ta [on Ea Tuk, xã Cư Pơng, nkuăl Krông Buk, n’gor Daklak rhơn nkoch mpeh ăp nău rgâl mhe ta [on Ea Tuk tâm bar pe năm dăch aơ. T^ng ne\, ăp trong hăn le\ geh to\ bê tông kloh ueh, ăp ngih jay rdâk njêng têh kuăng dăch jay ơm kăl e, điện ngih dak drăng rgo\ ăp trong ta [on. Bâh geh nti n’hanh do\ng khoa học kĩ thuật, âk rnăk [on lan le\ bah ach o ji ngot ji hir, jêng le\ sâm geh. Rnăk vâl wa ntơm nơh le\ tă lah rnăk ach o yơn a[aơ le\ geh [ư ngih jay, rvăt ndeh ô tô n’hanh âk ntil ndeh klư kơl an nău pah kan jan sa êng. Wa Y Hluăt Êban hôm nha lah ngoăy tâm âk nu^h [on lan ntoh lư pah kan jan sa blău ta xã Cư Pơng.

            “Ntơm nơh rnăk vâl le\ mâp âk nău jêr jo\t. yơn mpôl hên nsrôih pah kan, ntêm nkrem, lôch ne\ dơi geh [ư jay aơ. Hôm gâp kơt nti nău kan rong sur, rong djăr, lôch ne\ ndrôk, geh nău kan yor Hội nông dân mbơh [ư an kơt nti kan, lôch ne\ geh rvăt neh, rvăt ndeh ô tô, nău rêh a[aơ le\ mbơm âk đah ntơm hôm”.

 

             Nău rgâl mhe ta [on Ea Tuk lah nău rgâl nsum ta xã Cư Pơng a[aơ. Bâh ntơm nău mô to\ng sa, ndp nsoh, nău pah kan mô ueh, ăp năm dăch aơ, geh nău mât kơl bâh Đảng n’hanh ngih dak, [on lan xã Cư Pơng le\ đăp mpăn tâm nău rêh, do\ng khoa học kĩ thuật tâm nău pah kan jan sa. Âk rnăk le\ hun hao [ư sâm geh đah nău geh rhiăng rkeh prăk ăp năm.

 

            Ndrel đah ne\ ndơ do\ng ntung trong bâh xã geh ntuh kơl. Trong n’hong dak n’hor dak le\ geh mât đăp mpăn to\ng to\ djrah an klâp ma 70% rnoh neh tơm tăm. Le\ rngôch ăp [on, thôn tâm xã geh do\ng điện ngih dak kơl an nău pah kan jan sa n’hanh do\ng. nău kan ua\nh săm ji n’hanh mât săm săk soan an nu^h [on lan le\ geh mât ua\nh. Trạm y tế xã Cư Pơng le\ geh ntuh kơl tâm di mpeh nău mpo\ng ngih dak mpeh dak si, đah ăp ndơ do\ng ueh mhe kơt lah: máy xét nghiệm, máy siêu âm, n’hanh mpôl kan dak si, an tâm di ueh nău u\ch ua\nh săm ji bâh nu^h [on lan. Wa Y Phem Niê, kruanh trạm y tế xã Cư Pơng an g^t, ndrel đah năp ăp ndơ do\ng kan, mpôl kan nai dak si bâh ngih dak si le\ geh nti n’hao nău g^t kan đo\ng.

            “Tâm ăp năm ba năp r^ ndơ do\ng ndơ năp kan le\ geh ngih dak kơl an, nđâp nu^h kan le\ geh ngih dak an hăn nti s^t do\ng ăp ndơ máy móc ueh mhe. Nău kan ua\nh săm ji mô so\k prăk an [on lan rnoi đê|, nu^h ach o n’hanh ăp nu^h dơi kơl kơt a[aơ dôl geh do\ng bảo hiểm hao tat 90%”.

            Wa Trần Thành, kruanh UBND xã Cư Pơng mbơh, bâh tâm rgop kan ndrel ueh ăp nău kơl, nău nchrăp kan bâh Chính phủ gay ma ntuh kơl hun hao pah kan jan sa jêng nău rêh ta nkual [on lan bâh xã le\ geh âk nău rgâl mhe. A[aơ geh xã geh rlău 3.500 ha cà phê geh play, rhiăng ha cao su, tiu ndrel đah âk ntil tơm sa play geh rnoh khlăy wa\ng sa âk, ăp năm ns^t tay rnoh geh rhiăng rmen prăk.

 

            Ta ntrong rdâk njêng nkual [on lan mhe, Cư Pơng le\ [ư lôch geh 16/19 nău mpo\ng kan n’hanh geh 2 nău mpo\ng kan tơm khlăy. Tâm ne\, nău mpo\ng kan du\t jêr [ư kơt trong hăn le\ geh ndâk nkra đah 90% trong hăn let nkuăl, 32 % trong hăn let xã geh to\ bê tông, to\ chai.

            “N’hao nău way ơm têh dăng mpôl kan tahen [on lan ta rơh tâm lơh kăl e, Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh [on lan xã Cư Pơng dơn ngoăy tâm rnglăp, nsrôih [ư ueh ăp nău kan hun hao wa\ng sa rêh jêng, mât đăp mpăn rnă njrăng ngih dak ta ntu\k. mpeh nău geh [ư trong hăn, điện do\ng, ngih dak si, ngih nti, dak bât n’hanh ăp nău kan êng le\ geh ntuh kơl n’hanh bôk năp le\ tâm di đah nău u\ch bâh [on lan. Rnoh rnăk ach o ăp năm le\ huch rlău 3%. Mpeh bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe tât a[aơ xã le\ geh tât 16 nău mpo\ng kan n’hanh 2 nău mpo\ng kan bôk năp le\ dơi geh n’hanh nsrôih tât năm 2020 xã geh tâm di nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe”.

 

            Wa Y ‘Mơ Mlô- Groi Bí thư nkuăl Uỷ Krông Buk, n’gor Daklak ua\nh năl, bâh ăp năm 1940 [on lan rnoi Rđe, Jarai ta Cư Pơng le\ g^t t^ng cách mạng, du nuih n’hâm nsrôih rklaih đăp mpăn mpôl rnoi. A[aơ, geh nău mât kơl bah Đảng, ngih dak ndrel đah nău nsrôih bah n’gâng kan ta ntu\k n’hanh [on lan, xã Cư Pơng le\ rgâl săk ueh mhe. Nău geh râng geh du hê nu^h geh tât rlău 31 rkeh prăk/năm, tâm ne\ geh 20% rnoh nu^h ta rnoh sâm geh, geh jay ueh, geh ndeh ô tô, geh ndeh rdeng ndơ hăn nsong n’hanh pah kan tăch rgâl.

            “Bâh rơh rklaih đăp mpăn tât a[aơ nău rêh [on lan xã Cư Pơng le\ n’hao mhe, ngăn lah bah rlău 10 năm dăch aơ r^ Cư Pơng [ư t^ng ueh nău kan [ư ndrel đah ăp nău kơl kan n’hanh ntrong kan [ư ăp nkô| mpo\ng n’huch ach o bâh Chính phủ gay ma an lor rnoh ntuh kơl gay ma nta nău nơih an rlău 2 rbăn rnăk vâl đah rlău 10 rbăn nu^h [on lan ăp mpôl rnoi Rđe, Jarai, Bunong gay ma an xã Cư Pơng a[aơ ăp nar lơ ma hao”.

            Năm 1994, xã Cư Pơng geh ngih dak pă nău rnê Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. N’hao nău way ơm têh dăng tâm bâh kăl e, tâm rơh rdâk njêng nău rêh ueh mhe, Cư Pơng le\ jêng ntu\k ntoh ang mpeh hun hao wa\ng sa, rêh jêng. [on lan ăp mpôl rnoi ta aơ ăp nar lơ ma nsum ti pah kan jan sa, rdâk njêng [on tơm neh dak ăp nar lơ ma hơm răm, têh ndro\ng.

                                                                                                            Nu^h brlang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng