Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 24/6, Đảng bộ nkuăl Đạ Huoai, n’gor Lâm Đồng ntơm r[u\n Đại hội ntoh măt Đảng bộ nkuăl tal IX, năm kan 2020-2025. Aơ lah Đảng bộ geh Rnâng kan n’gor uỷ Lâm Đồng săch [ư đại hội leo lor gưl nkuăl năm kan rlau aơ, nkuăl Đạ Huoai ho\ [ư jêh ndrel rlet rlau nkô| nau mpeh hun hao văng sa-rêh jêng nchrăp luh.

 

Ngăn lah, Đạ Huoai ho\ jêng “neh tơm âk” sầu riêng bah n’gor Lâm Đồng, ăp nhoat ntuh kơl ndâk nkuăl tăm sầu riêng to\ng dơi nau kan mhe, njêng ăp nkuăl tăm rgum nsum đah ăp rmôt ntil tơm khlay, ntrơn rgâl tơm tăm mô jêng gay ma tăm ăp ntil tơm mhe ân geh rnoh văng sa âk. 

Ntoh nau ta nar rrdau Đại hội, wa Nguyễn Xuân Tiến-Bí thư nkuăl uỷ Lâm Đồng ân gi\t, jêh đại hội leo lor, Rnâng kan n’gor uỷ mra [ư nchră kan, rhuăt nau tă blau gay ăp đảng bộ êng [ư đại hội ueh ngăn, rgop trâm nau geh jêng nsum bah nau kan Đại hội Đảng bôk n’gor tal XI./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng