Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

 

VOV4.M’nông: Kruanh Đảng Cộng sản Séc n’hanh Moravia, Vojtech Filip mhe njuăl nău mbah rhơn tât Đại hội tâl 13 bah Đảng Cộng sản Việt Nam ma trong tâm boh tơm. Wa Vojtech Filip mpơl nău uănh khlay n’hanh rnê âk đah ăp nău dơi têh kuâng bah Đảng Cộng sản Việt Nam tâm n’gâng kan rdâk njêng neh dak n’hanh ntru\t ntrôl jâng tơm đăp mpăn lam ntu\r neh. Păng lah rjăp: Ta nâm nău rđău kan chrat ang bah Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam ho\ geh ăp nău dơi têh kuâng kalơ ăp trong kan mpeh wa\ng sa, rêh jêng kon nu^h n’hanh geh nsing nơm âk kalơ ntu\k kan lam ntu\r neh, dơi uănh lah ndơ tơm [ư an đăp mpăn, rnă njrăng n’hanh tâm boh lam le\ rngôch ta Đông Nam Á. Păng nsing nơm an lah Đại hội tâl 13 bah Đảng Cộng sản Việt Nam mbra geh nău dơi n’hanh lah suan ntrôl, lah tơm ndơ an nđơr gay rdâk tay nuih n’hâm tâm rnglăp bah ăp Đảng cộng sản n’hanh giai cấp công nhân lam ntu\r neh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương