Pơk uănh mông nar djăt: 6/6/2020

VOV4.M’nông Knơm g^t m^n [ư sa, jêng tâm năm bah năp, đảng viên mom A Hủ ta xă Măng Cành, nkuăl Kon Plông, Kon Tum le\ geh bơi 200 rkeh prăk bah tuch tăm mât rong n’hanh ndơ [ư kay nchrai neh, rdêng ndơ lu\ loih an kônh wa tâm xă. Rdâk njêng nău kan ta [on tơm nơm, bu klô mom nu^h Xơ Đăng aơ le\ rgop soan an ntrong leo ndâk njêng thôn [on mhe du trong ngăn ngên tâm nkual [on lan rnoi mpôl đêt.

 

Bôl bri mih, yơn nô A Hủ (33 năm deh, rnoi Xơ Đăng mbah rnoi Mơ Nâm) gu\ ta thôn Măng Cành (xă Măng Cành, nkuăl Kon Plông) hôm e gơih leo mpôl hên hăn khâl mir đương quy bah rnăk wâl. Nô A Hủ an g^t trôk nar ta aơ du\t tâm di đah ntil tơm dak aơ aơ, jêng nău mhe aơ, nô tăm 1 sào ma geh 6 rkeh prăk. Nkôp đah tăm ăp ntil tơm tăm êng ri pơng an geh âk lơn; ăp nău mât chăm, kuih rôk dơh o\k r’ah. Yor nê, tâm năm tât, nô mbra rgâl nklăp 5 sào neh tăm bum an tăm đương quy.

A Hủ an g^t, năm 2002, UBND nkuăl Kon Plông đă nô hăn nti nău kan cơ điện thôn [on ta nkual [on têh Hồ Chí Minh. Tât năm 2005 jêh nti, yor rnăk wâl jêr jo\t, n’hanh lo\ nău kan gu\ ngai, jêng nô gu\ jay pah kan kơl me bơ\ n’hanh gu\ ur. Gơih nđơr [ư sa đah nău kan lo\, nô A Hủ hôm [ư ntu\k nkra điện rnăk wâl n’hanh ăp ntil ndeh kay ty an kônh wa tâm xă, jêng nău geh prăk mbơm oi đo\ng. Knơm ne\, knu\ng jêh 3 năm, rnăk nô le\ rklaih ach o.

Ăp nău nsrôih bah nô le\ dơi Chi bộ, Chi đoàn thôn kơp dơn, jêng tât năm 2009, nô lap dơi nglăp đảng. Năm 2010, nô dơi săch [ư Groi Bí thư Đoàn xă. Tâm năm [ư cán bộ Đoàn, nô way dăch dêh, ntru\t đă đoàn viên, druh ndăm [ư t^ng ue\h ăp nău ntru\nh, trong hăn bah đảng, nău kơl, pháp luật bah Ngih dak, tâm ne\ lơn lah nău ntru\nh hun hao wa\ng sa rnăk wâl gay ndrel ndâk njêng [on tơm nar lơ ndro\ng ue\h.

Ndrel đah âk sào neh gay tuch ba, tăm bum, nô A Hủ le\ manh prăk Ngân hàng Chính sách xã hội nkuăl pơk hvi rnoh neh tuch tăm n’hanh hun hao mât rong ndrôk rpu, su\r djăr. A[aơ, rnăk nô le\ geh 3 ha neh, tâm ne\, nô tăm 2ha bum (an geh rlău 20 rkeh/prăk/năm(; 6 sào ba lo\ 1 yan (geh 10 rkeh prăk), 1 sào đương quy (an geh 6 rkeh prăk/năm). Nô hôm mât 6 mlâm rpu, 5 mlâm bê, kik djăr, nkre gay tăch nkre gay rgâl nău rêh rnăk wâl.

G^t saơ nău u\ch manh măy kay gay [ư neh, rdêng ndơ, lu\ choih bah nu^h [on lan tâm xă du\t âk jêng nô janh ntuh kơl 180 rkeh prăk rwa\t du mlâm măy kay nglăp rơ-mooc gay rho\ an kônh wa, ns^t tay nău geh 10 rkeh prăk/khay. Bah âk ntu\k so\k, t^ng m^n kơp êng bah A Hủ, tâm năm bah năp, rnăk nô ns^t rnglăy bơi 200 rkeh prăk.

Knơm geh ntêm nkrem, jêng du\t năm bah năp, nô le\ [ư jay nhih đah si, chor ntưm tôl, khlay rlău 200 rkeh prăk. A Hủ an g^t, tâm năm tât, nô mbra tăm tay 5 sào đương quy, hun hao mpôl rpu hao nklăp 10 mlâm.

Bah du rnăk tâm rnăk ach o, tât a[aơ, rnăk nô A Hủ geh ndơ sa, ndơ ntêm, ngih wâl kloh ue\h, rwa\t năm to\ng ăp ndơ do\ng. Bah meng ne\, mât ue\h nuih n’hâm le\ nău kan bah du hê bí thư chi bộ nkre [ư kruanh thôn, A Hủ rgo\ jă kônh wa nsrôih n’hao pah kan jan sa gay ju\t n’hu\ch ach o nâp nâl, ntơm hao [ư sâm ndro\ng tâm di.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương