Pơk uănh mông nar djăt: 30/12/2020

VOV4.M’nôngMhe aơ, ta Ngih Chính phủ, Thủ tướng Vũ Đức Đam, Kruanh Ban nt^m rđau ăp nău kan Trung ương mpeh đăp mpăn ndơ sông sa [ư tơm rơh r[u\n Ban nt^m rđau mpeh trong kan đăp mpăn ndơ sông sa năm 2020 n’hanh mbơh [ư nău kan năm 2021. Groi Thủ tướng đă N’gâng kan dak si ơm [ư uănh nđôi, groi uănh ăp ndơ sông sa rho\ an Tết nguyên đán Tân Sủư 2021.

 

Bah bôk năm tât a[aơ, lam dak le\ kơp dơn 121 tơ\ kh^t ndơ sông sa [ư rlău 2.600 nu^h ntưp, 30 nu^h kh^t. Lơn lah rnoh nău khih ndơ sa khuch ta nkual công nghiệp, ngih sam [u\t, nsông nsao, kh^t ôm n’hanh ta rnăk wâl hao. Rnoh nu^h kh^t yor khih ngêt ndrănh geh Metanol hao đo\ng.

Ăp đại biểu uănh lah, năm 2020, yor khuch bah srê Covid-19, trong kan mbơh [ư ăp nău kan mpeh uănh nđôi bah Trung ương tât [on lan. Le\ rngôch ăp nău tih dơi saơ rmal đah âk trong [ư êng, đăp di pháp luật, mbơh [ư ta âk trong, kơl nu^h [on lan geh nu năui gay săch ndơ sa đăp mpăn.

Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam [ư tơm rơh r[u\n

 

Nău kan dơi kan le\ uănh nđôi rlău 400 rbăn ntu\k, saơ rlău 58 rbăn ntu\k [ư tih mpeh đăp mpăn ndơ sa, rmal rlău 10 rbăn ntu\k đah d^ng le\ rnoh prăk rmal 48,6 rmen prăk. Rmôt mât uănh ntu\k tăch lam dak le\ uănh nđôi rlău 12 rbăn tơ\, rmal rlău 7 rbăn nău tih mpeh đăp mpăn ndơ sa, rmal prăk bơi 28 rmen pởăk n’hanh so\k kân rnoh ndơ khlay rlău 28,5 rmen prăk.

Geh tât nău [ư n’hao uănh nđôi, groi uănh rjăp nău nkra njêng tăch rgâl do\ng dak si mpa rong tơm tăm, dak si thú y n’hanh ăp ntil ndơ lo\ mir, wa Ngô Hồng Phong, Groi Cục trưởng ntu\k mât uănh ue\h kloh ndơ lo\ mir tui kan (N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan) lah rjăp.

Aơ lah nău kan khlay ma Kruanh n’gâng kan le\ nt^m rđau du\t n’hâm geh tât do\ng ndơ lo\ mir tâm nkra njêng lo\ mir tui ka m’hâm [ư he geh ăp ndơ lo\ mir tui ka đăp mpăn. Aơ lah nău kan ăp khay mpôl hên r[u\n pah kan đăp mpăn ndơ sông sa geh uănh lah kơp uănh ăp khay êng nău kan khlay aơ”.

Geh tât ăp ndơ lo\ mir, ăp nu^h Ban nt^m rđau an lah, tât a[aơ, ndơ sông sa lo\ mir do\ng tâm dak ntơm kot do\ng ăp nău tâm di bah ndơ tăch n’gluh, ăp trong nkra njêng, nău kơt do\ng công nghệ mbơhg ntu\k nkra njeneg, rwa\t so\ng dăng, tâm pă hun hao ue\h. yơn lah, an geh nău r[o\ng le\ rngôch ăp ndơ lo\ mir, ndơ geh ntu\k nkra njêng geh 100%, bah ne\ ntrôl tăch ndơ so\ng dăng, tăch rgâl điện tử.

Ta rơh r[u\n, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam đă n’gâng kan dak si ơm [ư uănh nđôi, groi uănh; lôch jêh n’hanh ndơ\ an pơk trong mbơh mpeh đăp mpăn ndơ sông sa, joi uănh t^ng nar ngăn bah Trung ương tât [on lan đah 6 rmôt nău kan ndơ mpeh lam hvi mât uănh. Nkre, tâm rgop rjăp đah ăp N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan, N’gâng kan Công thương ndơ\ an do\ng le\ rngôch ơm ngăn dơi geh. Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam lah:

“Di lễ tết du\t năm êng ăp tết bah năp tâm rnôk srê Covid-19 jêng nău u\ch, trong [ư rwa\t năp bah nu^h [on lan geh âk nău rgâl. Yor nê, an rgâl trong [ư uănh nđôi n’hanh mbơh [ư ơm. Bah năp ri êp tết mư hăn kan”.

Tâm năm 2021, Ban nt^m rđau đă ăp n’gâng kan nău kan, [on lan m^hn njêng [ư jêh trong mât uănh đăp mpăn ndơ sa, uănh lah, n’glôch jêh, ngăn lah ntrong kan mât uănh đăp mpăn nsơ sông sa. M^n njêng dăn đă ndâk njêng rmôt uănh nđôi nău kan đăp mpăn ndơ sông sa tâm ban u\ch, dơh nơih, săk rnglăy gay tâm di trong [ư mât uănh groi nđôi tay.

Ban nt^m rđau tâm ban u\ch dăn đă Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ geh ăp nt^m rđau, trong [ư nău kơl gay r[o\ng tât nău r[o\ng tât năm 2021, le\ rngôch ăp ndơ lo\ mir, ndơ sông sa tăch tâm dak geh ue\h tâm ban đah ndơ tăch n’gluh, mô geh nău tâm nkhah. Tâm 5 năm tât, mpeh bôk năp ăp ndơ lo\ mir, ndơ sông sa do\ng tâm ntu\k tăch, tăch tă bah ăp trong tâm rgop ngăn ngê an joi ntu\k nkra njêng geh tu tơm, nta nơih ntru\t ntrôl tăch rgâl điện tử. N’gâng kan khoa học n’hanh Công nghệ tâm rgop đah ăp n’gâng kan nău kan n’hao ntop kơl gay ăp ndơ geh nsing nơm bah Việt Nam geh trong nt^m ntu\k tăch.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương