Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.M’nông: T^ng [ư nău rđău đă bah Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Điện lực Dak Lak le\ trok rnoh prăk rlău 560 rkehư prăk an 18 nu^h n’hanh du doanh nghiệp ton tăch điện măt nar ntru\p ta chor jay.

A[aơ ta Dak Lak geh 38 rnăk, doanh nghiệp ton tăch điện măt nar ntru\p ta chor jay an Công ty Điện lực Dak Lak, le\ rngôch công suất nklăp 135 MWp, rnoh âk geh ăp năm nchroh rlău 190 rbăn kWh điện. Rơh dja, geh 18 rnăk n’hanh du doanh nghiệp dơn geh rnoh prăk trok 566 rkeh prăk. Aơ lah rnoh prăk trok tâm an nklăp 120 rbăn kWh điện, dơi kơp rgum ntơm bah bôk khay 1 tât kêng du\t khay 5/2019.

ăp rnăk tăch rgâl n’hanh doanh nghiệp dja dôl geh do\ng rnoh kơl rvăt khlay bơi 2.100 rêl prăk/kWh điện (tâm ban đah 9,36 USDcents/kWh t^ng rnoh khlay kơp dôl ma do\ng bah Bộ Công thương).

T^ng wa Lê Hoài Nhơn, Groi giám đốc Công ty Điện lực Dak Lak, Dak Lak lah n’gor săk geh âk mpeh u\nh nar s^t jêng tay ma nău ntru\p ăp blah pil măt nar ta chor  jay ta ăp nkual gay [ư njêng luh điện. wa Nhơn an g^t, Công ty way nta trong dơh gay ăp rnăk, ăp doanh nghiệp ta n’gor râng tâm trong kan dja.

“Rnôk nu^h geh nău u\ch do\ng ntru\p điện măt nar ta chor jay ri mpôl hên đă nu^h ju\r nt^m nti, ntru\p công tơ weh điện bar ding kơl năch g^t trong tăch điện. nău dja mpôl hên kơl [ư dơm, mô kâp so\k prăk an nu^h [on lan. Lôch rnôk uănh năl mbrô điện di rnoh đă bah Ngih dak, mpôl hên mbra [ư ký ton tâm boh đah ăp rnăk [on lan t^ng [ư nău tăch rvăt điện”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng