Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (6/12), ta thủ đô Berlin bah Đức le\ [ư Đại hội Kruanh rđău kan mhe Đảng Dân chủ xã hội Đức sơch luh dơi bar kruanh rđău kan mhe lah wa Norbert Walter- Borjans n’hanh wa bu ur Da- Saskia Esken. Aơ lah lor bôk năp tâm lịch sử, Kruanh rđău kan mhe Đảng Dân chủ xã hội bah Đức gu\ ta nâm nău rđău kan bah bar hê kruanh rđău kan bu ur n’hanh bu klô. Lah lôch rnôk dơi sơch, Ban kruanh rđău kan Kruanh rđău kan mhe Đảng Dân chủ xã hội Đức ho\ tâm ban u\ch mât tay nău kan tâm rgop mât bôk đah bar đảng t^ng nău no\ng Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo bah Thủ tướng Angela Merkel. Yơn lah, khân păng mbra tâm nchră tay đah bar Đảng t^ng nău no\ng mpeh du nkô| nău an pah kan bah chính phủ tâm let năp tay. Rlău ma nê, Kruanh rđău kan mhe Đảng Dân chủ xã hội Đức u\ch ton âk lơn bah chính phủ Đức tâm nkô| nău rdâng lơh rgâl duh nđik trôk nar./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng