Pơk uănh mông nar djăt: 26/10/2019

            VOV4.M’nôngEa Kao lah xã bah dih nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak. Bâh năm 2015, Ea Kao geh kơp dơn lah xã nkual [on lan mhe. Nău rêh ndơ do\ng n’hanh nău m^n bâh nu^h [on lan ta Ea Kao mô rlu geh hun hao. Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh nu^h [on lan Ea Kao dôl nsrôih rdâk njêng Ea Kao jêng xã nkual [on lan mhe bâh n’gor Dak Lak.

 

Nău ue\h bôk năp rnôk tât Ea Kao lah trong hăn ta aơ dơi dăp rgum, ndâk [ư du\t ue\h. Trong chay, trong bê tông hăn rlău ăp nkual [on lan kơt kơt du\ bàn cờ, jêng rup ndah bah du nkual [on têh. Ta ăp trong me têh le\ geh trong u\nh điện mpoh ang. Âk năm dăch aơ, ngăch rgâl nkual [on têh ta Ea Kao [ư du\t ngăch, đah ăp jay xây tâm nkr^p. aơ lah nkô| nău [ư ntoh n’hôl [ô ntu\k ntô gu\ âm yor ndo\k nja. Yuh Nguyễn Nữ Mi Sa, mât uănh lo\ mir thôn [on mhe bah xă Ea Kao an g^t: A[aơ, rlău n’gul rnoh rnăk ta aơ an mkra êng ndo\k nja đah trong [ư an su, mô lah an tâp bôr ta mir.

 “A[aơ ta nkual xă Ea Kao ri 85% lah tuch tăm lo\ mir. Tâm rnôk tăm cà phê ri khân pơng tâm rgop tay mât rong su\r djăr. Ri tâm rnôk ne\ ntoh tay dak djiah n’hanh ndo\k nja do\ng gu\ âm. Rnôk bah năp đaơ khân pơng mkra tâm rnăk wâl. Yơn a[aơ ăp trong hăn jêng nkual âk [on lan gu\ jêng mô hôm geh ntu\k gay mkra ndo\k nja”.

            Wa H’ Yam Bkrông, kruanh [on Tơng Ju\ lah du hê ntoh lư tâm nău hun hao nău kan cheh tanh. Wa H’ Yam Bkrông lah chủ nhiệm hợp tác xã cheh tanh Tơng Bông. A[aơ HTX cheh tanh Tơng Bông le\ nta an nău kan an rlău 100 oh yuh tâm n’hanh bah dih HTX, tâm ne\ geh 45 nu^h pah kan [a [ơ đah rnoh geh ting du khay lah 3 rkeh n’gul. Ăp năm bah năp, ndơ cheh tanh bah HTX le\ dơi nkoch le\ rngôch ta ăp rgum mpla tăch ndơ tâm n’hanh bah dih n’gor, ta ăp ntu\k tâm pă tăch ta nkual [on têh n’hanh du đêt ntu\k pâl nđaih tâm nkual [on têh. HTX cheh tanh Tơng Bông le\ dơi geh ndơ nkhôm Cúp vàng bah Liên minh HTX Việt Nam; HTX le\ dơi kruanh dak rnê nkhôm an huân chương Lao động hạng 3. Knơm geh tay nău kan cheh tanh ma oh yuh bu ur tâm [on geh nău kan đăp mpăn. Wa H’Yam Bkrông an g^t: {on Tơng Ju\ geh 428 rnăk, nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm bah kônh wa mô rlu rgâl hun hao, a[aơ knu\ng hôm 8 rnăk ach o.

 “Rnôk mhe ndâk njêng ri ndơ bah he [ư luh mô ho\ ue\h, đah rup gui mô ho\ dơi ue\h jêng tăch du\t jêr. Yơn ma oh yuh mô blao, nsrôih [ư jêng mbrơi mbrơi ty tanh pơng hao. Ndơ nar lơ ue\h nâp. Đah nău uănh kơl bah ăp gưl kan, nău kan nsum  mpôl, hăn râng ăp rgum mpla tăch ndơ, mpla nsơ jêng mbrơi mbrơi ndơ bah he le\ dơi tăch”.

Wa Phan Văn Trường, Kruanh UBND xă Ea Kao an g^t: Bah năp đaơ Ea Kao lah xă way [ư lo\ mir, nău rêh bah nu^h [on lan ta aơ nsing knơm tâm nău kan tăm cà phê, tiêu n’hanh du đêt ntil tơm sa play. Ăp năm dăch aơ wa\ng sa bah Ea Kao dôl rgâl an tăch rgâl ndoh ndơ, nu nău ngêt sa.

 “Le\ xă geh rlău 4 rbăn rnăk ma geh 560 rnăk tăch rgâl têh jêt. Tât 20/10 aơ công ty Hoàng Nam mbra sa nkra ntu\k văn hoá pâl nđaih bah xă Ea Kao, mbra mkra nău kan n’hanh ăp nu nău êng tay. Ngăn lah mhe dơi Thủ tướng uănh an ndâk njêng tanh gôn n’hanh nkual biệt thự tâm bri 122 ha. Tâm ne\ nkual biệt thự lah 46 ha, tanh gôn 77ha. Ngăn ngên tât aơ tay ăp nu nău kơt t^ng mbra mkra ân nău kan an kônh wa geh ntop tay nău [ư ueh lơn”.

Ea Kao dôl ntơm rgâl hun hao. Tâm rgo\ năp mô ngai aơ mbra lah du nkual [on têh vệ tinh têh ue\h âk mpưm bah nkual [on têh Buôn Ma Thuột./.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng