Pơk uănh mông nar djăt: 15/9/2020

VOV4.M’nông: Nhih dak si nhiệt đới nkual [on têh Hồ Chí Minh mhe an g^t, du hê kon se ji 12 năm deh, gu\ ta nkuâl Sa Thầy, n’gor Kon Tum geh ji ndâr pưm ko ndal ho\ kh^t lôch n’gul nar lăp nhih dak si. Bah năp nê, nar 13/9, nu^h ji dơi nhih dak si ta nkuâl nju\n tât Nhih dak si Nhiệt đới nkual [on têh Hồ Chí Minh tâm nar tâl 7 bah nu^h ji. Aơ lah nu^h ji tâl 3 ntưp ji ndâr pưm ko ndal, jêng jru hô kh^t ta Nhih dak si nhiệt đới ntơm bah khay 6 tât a[aơ. Le\ rngôch nu^h ji dja geh gu\ săm jo\ ta n’gor n’hanh mô ho\ chuh n’gang vaccine njrăng n’gang ji ndâr pưm ko da dê. A[aơ khoa s^t dăng tay n’hâm suan kon se, Nhih dak si Nhiệt đới nkual [on têh Hồ Chí Minh dôl săm nu^h ji bu klô, 6 năm deh, gu\ ta nkuâl Đăk Hà, n’gor Kon Tum geh ntưp ji ndâr pưm ko đah jêng nău ji lơn ma jru./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương